• Share
  • Email
  • Print

K&L Gates東京オフィスに パートナー3名を含む10名の日本人弁護士(うち1名は米国資格)が 英系大手事務所の東京オフィスより移籍

2011年5月1日