• Share
 • Email
 • Print

Praktyka Finansowa K&L Gates posiada ugruntowaną pozycję na rynku w zakresie doradztwa i świadczenia pomocy klientom w dziedzinie finansowania strukturalnego, sekurytyzacji i obrotu wierzytelnościami.

Prawnicy zespołu warszawskiego biura K&L Gates zajmujący się finansowaniem strukturalnym, sekurytyzacją i instrumentami pochodnymi doradzają klientom w zakresie innowacyjnych rozwiązań zarówno w krajowych jak i międzynarodowych transakcjach finansowania strukturalnego.

Nasi prawnicy
Nasi prawnicy wykorzystują techniki sekurytyzacyjne w celu wspierania klientów w osiąganiu ich celów biznesowych, zrozumienia procesu sekurytyzacji w kontekście kompleksowej strategii klienta dotyczącej finansowania, strategii regulacyjnej i inwestycyjnej. Podział na finansowanie konwencjonalne i strukturalne jest coraz mniej wyraźny, dlatego posiadamy umiejętność zaadoptowania technik sekurytyzacyjnych do nowych sytuacji oraz potrafimy sprostać wymaganiom nowych uczestników rynku.

Wypracowaliśmy jednocześnie dla określonych transakcji techniki i struktury umożliwiające naszym klientom sekurytyzację należących do nich aktywów w sposób efektywny kosztowo, skuteczny i szybki. Pracowaliśmy przy pionierskich transakcjach na rynku polskim, obejmujących przenoszenie wierzytelności z tytułu wierzytelności kredytowych i leasingowych, a także zarządzanie portfelami NPL.

Główne obszary praktyki

 • Sekurytyzacja portfeli wierzytelności kredytowych i leasingowych
 • Obrót kredytami i pożyczkami (portfelami i pojedynczymi kredytami)
 • ”Monetyzacja” aktywów energetycznych
 • Umowy pomiędzy inwestorami, podmiotami zarządzającymi funduszami i podmiotami świadczącymi usługi serwisowania wierzytelności
 • Tworzenie funduszy sekurytyzacyjnych
 • Optymalizacja podatkowa finansowania strukturalnego oraz międzynarodowe planowanie podatkowe
 • Studium wykonalności licznych programów sekurytyzacyjnych w odniesieniu do aktywów różnych kategorii
 • Finansowanie mezzanine
 • Transakcje typu ”true sale” i subpartycypacji
 • Wykorzystywanie kontraktów swap i instrumentów pochodnych w transakcjach finansowania strukturalnego w Polsce
 • Doradztwo dotyczące aspektów prawa upadłościowego w kontekście transakcji finansowania strukturalnego
 • Przygotowywanie wymaganych dokumentów w związku z transakcjami finansowania strukturalnego

Przykładowe doświadczenie członków naszego zespołu

 • Doradztwo na rzecz Eastbridge NV/ Domy Towarowe Centrum RE SA w związku z sekurytyzacją czynszów najmów nieruchomości komercyjnych o wartości 73 mln EUR, pierwszą tego rodzaju w Polsce, w celu restrukturyzacji zadłużenia w stosunku do konsorcjum polskich i zagranicznych banków.
 • Doradztwo na rzecz DB Zwirn w związku z udziałem w przetargu na nabycie portfela wierzytelności
  w sytuacji nieregularnej, oferowanego przez PKO Bank Polski.
 • Doradztwo na rzecz polskiego banku w związku z kilkoma przetargami obejmującymi sprzedaż straconych wierzytelności.
 • Reprezentowanie Bank of America Special Situations Group oraz Bank of America Merril Lynch w związku z szeregiem projektów obejmujących tworzenie funduszy sekurytyzacyjnych, nabywanie portfeli kredytów w sytuacji nieregularnej od polskich banków, umowy o współpracy ze spółką zarządzającą (TFI) oraz obsługę umów z podmiotami zajmującymi się kredytami zagrożonymi.
 • Doradztwo na rzecz dużego polskiego banku, Unicredit Markets and Investment Banking oraz spółki leasingowej polskiego banku w związku ze studium wykonalności ewentualnej sekurytyzacji wierzytelności kredytowych i leasingowych, w tym złożeniem wniosków o interpretację ze strony KNF i Urzędu Skarbowego.
 • Doradztwo na rzecz Deutsche Bank i dużego banku polskiego w związku ze studium wykonalności ewentualnego RMBS.
 • Doradztwo na rzecz polskiego banku średniej wielkości w związku z przewidywanym programem sekurytyzacji kredytów samochodowych.
 • Doradztwo na rzecz Unicredit Markets and Investment Banking w związku z programami sekurytyzacyjnymi możliwymi do przeprowadzenia w Polsce w celu uruchomienia programu finansowania EBC.
 • Doradztwo na rzecz Hypovereinsbank i Banku Przemysłowo- Handlowego SA w związku ze studium wykonalności ewentualnej sekurytyzacji wierzytelności kredytowych.
 • Doradztwo na rzecz Morgan Stanley w związku z planowaną transakcją obejmującą instrumenty pochodne, w tym gwarancję nabycia ropy naftowej od dużej spółki naftowej, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów prawa upadłościowego.
 • Doradztwo na rzecz funduszu inwestującego w wierzytelności w sytuacji nieregularnej w związku z potencjalnym nabyciem portfela NPL, w tym utworzeniem funduszu skurytyzacyjnego i umową o współpracy ze spółką zarządzającą (TFI).
 • Doradztwo na rzecz regionalnego funduszu typu mezzanine w związku z kilkoma transakcjami w regionie, w tym w związku z pozasądową restrukturyzacją należności od pożyczkobiorcy.
 • Doradztwo w związku z przeprowadzeniem audytu podmiotu zajmującego się serwisowaniem kredytów w sytuacji nieregularnej działającego na rzecz dużego inwestora inwestującego w takie kredyty na rynku polskim.
 • Doradztwo na rzecz Arval Leasing w związku ze sprzedażą portfela leasingowego na rzecz Daimler.
 • Doradztwo na rzecz State Street Global Markets w związku ze zmianami programu sekurytyzacyjnego i wierzytelności leasingowych uruchomionego przez Raiffeisen Leasing Polska.
 • Doradztwo na rzecz spółki z sektora energii odnawialnej w związku z potencjalną sekurytyzacją wierzytelności wynikających z długoterminowych umów dzierżawy terenów pod farmy wiatrowe.
 • Doradztwo dotyczące restrukturyzacji prawnej i podatkowej portfela kredytowego będącego w posiadaniu dużej polskiej spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w tym opracowanie dokumentacji prawnej dla windykacji zadłużenia na każdym etapie zadłużenia, a także efektywnej podatkowo z punktu widzenia międzynarodowego planowania podatkowego metody odzyskiwania wierzytelności i podziału zysków.
 • Doradztwo na rzecz Banku Gospodarki Żywnościowej w związku z transakcją REPO mającą na celu udzielenie finansowania na rzecz innego polskiego banku.
ImięTytułBiuroKontakt
Senior Associate
P +48.22.653.4292
Partner
P +48.22.653.4215

Praktyki powiązane