• Share
 • Email
 • Print

Wiktoria Rogaska

Senior Associate
+48.22.653.4220
Fax +1.48.22.653.4250
Wiktoria Rogaska, adwokat, pracuje na stanowisku Senior Associate w warszawskim biurze kancelarii w zespole Energetyki Innowacyjnej i Ochrony Środowiska. Praktykuje w zakresie postępowania cywilnego, administracyjnego oraz sądowo – administracyjnego w sprawach z zakresu prawa energetycznego, prawa ochrony środowiska, planowania przestrzennego oraz w sprawach karnych gospodarczych.

Doświadczenie zawodowe

Wiktoria Rogaska posiada bogate doświadczenie w sprawach energetyki i ochrony środowiska. Przed podjęciem współpracy z K&L Gates pracowała w renomowanych warszawskich kancelariach prawnych. Doświadczenie zawodowe zdobywała reprezentując klientów w trakcie postępowań sądowych zarówno cywilnych jak i karnych gospodarczych. Ponadto Wiktoria Rogaska zaangażowana była w działalność organizacji pozarządowych.

Działalność Zawodowa/Społeczna

 • Członek Warszawskiej Izby Adwokackiej.

Dodatkowe informacje

 • Słuchacz studiów podyplomowych pt. Podstawy prawno – ekonomiczne procesu inwestycyjnego w Szkole Głównej Handlowej.
 • Doradztwo na rzecz inwestorów farm wiatrowych w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych dotyczących m.in. pozwoleń na budowę, decyzji środowiskowych, decyzji o warunkach zabudowy czy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 • Reprezentowanie inwestorów w sprawach skarg na przewlekłość postępowań organów administracji publicznej.
 • Reprezentowanie inwestorów w licznych postępowaniach z zakresu ocen oddziaływania na środowisko źródeł energii.
 • Doradztwo inwestorom w sprawach spornych: administracyjnych, cywilnych, karnych w toku realizacji projektów odnawialnych źródeł energii.
 • Doradztwo na rzecz inwestorów w zakresie utrzymania w mocy decyzji administracyjnych takich jak: decyzje środowiskowe czy decyzje o pozwoleniu na budowę kwestionowanych przez organizacje społeczne w trybie odwołań, wniosków o wznowienie postępowania i stwierdzenie nieważności.
 • Doświadczenie w badaniach prawnych (due diligence) projektów farm wiatrowych.
 • Przygotowanie projektów przepisów prawa dla organizacji branżowych w dziedzinie prawa zagospodarowania przestrzennego.
 • Reprezentacja inwestorów w sprawach dotyczących umów o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej.
 • Doradztwo na rzecz inwestorów realizujących projekty budowy linii elektroenergetycznych w sporach z Zamawiającym w oparciu o przepisy Prawa zamówień publicznych.
 • Reprezentowanie jednostek samorządu terytorialnego i inwestorów w sprawach planowania przestrzennego.