• Share
 • Email
 • Print

Łukasz Gembiś

Associate
+48.22.653.4280
Fax +48.22.653.4250
Łukasz Gembiś jest adwokatem pracującym na stanowisku Associate w warszawskim biurze kancelarii w Departamencie Sporów Sądowych i Postępowań Arbitrażowych. W swojej praktyce skupia się na postępowaniach spornych z zakresu prawa cywilnego (umowy handlowe oraz odpowiedzialność odszkodowawcza), budowlanego (w tym umów FIDIC) oraz prawa handlowego (spory korporacyjne) przed sądami powszechnymi oraz arbitrażowymi. Doradza klientom na etapie realizacji kontraktów, a także w negocjacjach przedprocesowych i ugodowych, również w ramach mediacji Posiada doświadczenie w zakresie postępowań karnych, reprezentując klientów na wszystkich etapach postępowań karnych, działając zarówno jako obrońca, jak też jako pełnomocnik oskarżycieli posiłkowych.

Jego praktyka obejmuje także doradztwo z zakresu prawa budowlanego, projektów infrastrukturalnych oraz zamówień publicznych, w tym reprezentacja klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Doświadczenie zawodowe

Przed dołączeniem do K&L Gates Łukasz Gembiś zdobywał doświadczenie w międzynarodowych oraz polskich firmach prawniczych. W trakcie studiów odbył praktyki w dwóch największych sądach arbitrażowych w Polsce. Po ukończeniu studiów odbył kilkumiesięczny staż w międzynarodowej kancelarii prawniczej w Detroit.

Działalność Zawodowa/Społeczna

 • Komediator, Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Uniwersytecie Warszawskim
 • Stypendysta, Think Paga! Akademia Analiz i Mediów Fundacji Lesława A. Pagi
 • Wolontariusz, Kurs z podstaw prawa prowadzony w V Liceum Ogólnokształcącym w Warszawie
 • Wolontariusz, Klinika Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (Sekcja Prawa Międzynarodowego)
 • Członek Young ICCA
 • Ambasador Akademii Arbitrażu w Paryżu

Dodatkowe informacje

 • ICC Arbitration and ADR Training Programme, Uniwersytet Jagielloński, 2016
 • International Academy for Arbitration Law in Paris, 2013
 • International Business and Trade Summer Law Program, The Catholic University of America, 2012
 • Centrum Prawa Amerykańskiego przy Uniwersytecie Warszawskim, 2012
Postępowania sądowe i arbitrażowe - spory infrastrukturalne:
 • Członek zespołu reprezentującego chińsko-polskie konsorcjum spółek budowlanych w sporach sądowych, negocjacjach oraz zawarciu ugody z inwestorem Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad powstałych na tle wykonywania umowy o zaprojektowanie i budowę odcinków A i C autostrady A2 w systemie „Projektuj i buduj” opartym na wzorcu FIDIC (wartość wzajemnych roszczeń ponad 500 mln PLN) oraz w licznych sporach z podwykonawcami.
 • Członek zespołów reprezentujących polskie i zagraniczne firmy budowlane w sporach wynikających z realizacji projektów na podstawie warunków kontraktowych FIDIC.
 • Członek zespołu reprezentującego spółkę z branży deweloperskiej w postępowaniu sądowym przeciwko polskiej spółce z branży budowlanej, dotyczącym rozliczenia nienależycie wykonanej umowy o roboty budowlane.
 • Członek zespołu reprezentującego portugalską spółkę budowlaną w sporze sądowym z członkami konsorcjum związanym z rozliczeniami konsorcjantów po wykonaniu zamówienia publicznego na budowę autostrady A1.
 • Członek zespołu doradzającego francuskiej spółce telekomunikacyjnej w związku z wielomilionową inwestycją budowy światłowodów w dwóch województwach.
 • Członek zespołu reprezentującego polsko-niemieckie konsorcjum spółek budowlanych w negocjacjach oraz sporach sądowych z inwestorem powstałych na tle wykonywania 4 umów na modernizację przejazdów kolejowych w systemie „Projektuj i buduj” opartych na wzorcu FIDIC (wartość roszczeń ponad 50 mln PLN).
 • Członek zespołu reprezentującego polską spółkę córkę globalnego koncernu zbrojeniowego w sporze dotyczącym budowy hangaru lotniczego (nienależyte wykonanie umowy o roboty budowlane).
 • Doradztwo i reprezentacja polskiej spółki budowlanej - w tym opracowanie dokumentów kontraktowych, przedprocesowych, udział w negocjacjach z podwykonawcami - realizującej liczne inwestycje drogowo-kolejowe na terenie Polski.
Postępowania sądowe i arbitrażowe - spory gospodarcze:
 • Członek zespołu reprezentującego polskiego przewoźnika kolejowego w postępowaniach sądowych przeciwko liderowi rynku zarządców infrastruktury kolejowej w Polsce, dotyczących zderzenia dwóch pociągów przewożących towary niebezpieczne wysokiego ryzyka, i w konsekwencji zniszczenia infrastruktury kolejowej oraz środowiska naturalnego, w których wartość roszczeń przekracza 20 mln PLN.
 • Członek zespołu reprezentującego polskiego przewoźnika kolejowego w różnych postępowaniach, w tym doradztwo w rozliczeniach z ubezpieczycielem oraz zarządcą infrastruktury kolejowej, w związku ze zderzeniem się pociągu towarowego z pociągiem osobowym, wskutek którego doszło do wielomilionowych strat.
 • Członek zespołu reprezentującego amerykańską spółkę z sektora zbrojeniowego w postępowaniach sądowych związanych z wielomiliardowym przetargiem dla Wojska Polskiego na dostawę śmigłowców wielozadaniowych.
 • Członek zespołu doradzającego kanadyjskiej spółce z sektora maszyn produkcyjnych w zakresie odpowiedzialności z tytułu wypadku przy pracy w fabryce jednego z największych producentów opon samochodowych na świecie.
 • Członek zespołu reprezentującego akcjonariuszy mniejszościowych w sporze z akcjonariuszem większościowym.
 • Członek zespołu reprezentującego najemcę w sporze dotyczącym bezpodstawnego wypowiedzenia umowy najmu prowadzonym przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej.
 • Członek zespołu reprezentującego polską spółkę w postępowaniach sądowych (również sądowo-egzekucyjnych) dotyczących braku zapłaty wielomilionowej pożyczki.
 • Członek zespołu reprezentującego brytyjski fundusz inwestycyjny w sporze z ubezpieczycielem dotyczącym odmowy wypłaty wielomilionowego odszkodowania za pożar kamienicy w centrum Łodzi.
 • Członek zespołu reprezentującego polską spółkę wiatrową w postępowaniu sądowym o ustanowienie służebności przesyłu.
 • Członek zespołu reprezentującego konsorcjum polskich spółek w sporze dotyczącym dostawy sprzętu medycznego o wartości ok. 10 mln PLN na rzecz jednostek wojskowych.
Prawo karne gospodarcze:
 • Reprezentacja klientów w sprawach karnych, w tym jako pokrzywdzonych w sprawach dotyczących oszustw gospodarczych dokonywanych z wykorzystaniem systemu bankowego.
 • Członek zespołu reprezentującego polską spółkę budowlaną z sektora energetyki oraz branży ropy i gazu w postępowaniu karnym oraz doradzającego w postępowaniach wewnętrznych w sprawie domniemanego przekupstwa oferowanego w związku z jedną z największych inwestycji infrastrukturalnych w sektorze energetycznym w Polsce.
 • Członek zespołu reprezentującego i doradzającego w postępowaniu karnym toczącym się przeciwko byłym członkom zarządu spółki górniczej w sprawie domniemanych łapówek.
 • Członek zespołu reprezentującego, w charakterze oskarżyciela posiłkowego, spółkę zależną dużej europejskiej spółki naftowo-gazowej zajmującą się transportem produktów naftowo-gazowych w postępowaniu karnym dotyczącym poważnego wypadku kolejowego lokomotyw przewożących paliwa ciekłe.
 • Reprezentacja polskiego wykonawcy z sektora budowlanego w postępowaniu karnym dotyczącym zarzutów korupcyjnych związanych z budową oczyszczalni ścieków w Warszawie.
Prawo zamówień publicznych:
 • Członek zespołu doradzającego oraz reprezentującego przed Krajową Izbą Odwoławczą polską spółkę córkę globalnego koncernu zbrojeniowego w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę 2 śmigłowców dla Komendy Głównej Policji.
 • Członek zespołu doradzającego oraz reprezentującego przed Krajową Izbą Odwoławczą czeską spółkę budowlaną w postepowaniu o udzielenie zamówienia na „Zaprojektowanie i budowę urządzeń sterowania ruchem i sygnalizację oraz urządzeń kolejowej sieci telekomunikacyjnej na odcinku Słonice - Szczecin Dąbie (LCS Stargard) w ramach projektu CEF „Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin Dąbie”.
 • Członek zespołu doradzającego oraz reprezentującego przed Krajową Izbą Odwoławczą chińską spółkę budowlaną w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Zaprojektowanie i rozbudowę Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych (ZUSOK) w Warszawie”.
 • Członek zespołu doradzającego oraz reprezentującego przed Krajową Izbą Odwoławczą chińską spółkę budowlaną w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Projekt i budowę II linii metra w Warszawie - III Etap realizacji odcinka zachodniego - od szlaku za stacją C04 „Powstańców Śląskich” do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) „Mory wraz z STP „Mory”.
Inne doświadczenia:
 • Członek zespołu doradzającego międzynarodowemu przedsiębiorstwu finansowemu przy zakładaniu działalności kantorowej w Polsce.
 • Członek zespołu reprezentującego producenta suplementów diety w postępowaniu przed Głównym Inspektorem Sanitarnym w związku z niezachowaniem wymogów dotyczących składu i notyfikacji suplementów diety.
 • Doradztwo w zakresie oceny prawidłowości oznakowania produktów tytoniowych dla międzynarodowego koncernu tytoniowego.
 • Doradztwo w zakresie przygotowania wzorcowych umów na przewóz paliw stałych dla międzynarodowej grupy działającej w sektorze energetycznym.
 • Doradztwo w zakresie przygotowania wzorcowych umów najmu paneli fotowoltaicznych dla litewskiej spółki z sektora OZE.