• Share
 • Email
 • Print

Łukasz Gembiś

Associate
+48.22.653.4280
Fax +48.22.653.4250
Łukasz Gembiś pracuje na stanowisku Associate w warszawskim biurze kancelarii w Departamencie Sporów Sądowych i Postępowań Arbitrażowych. Specjalizuje się w sporach sądowych z zakresu prawa handlowego, prawa cywilnego oraz budowlanego (w tym umów FIDIC) oraz prawa zamówień publicznych, a także w arbitrażu handlowym. Posiada doświadczenie w zakresie postępowań karnych, regulacyjnych oraz sporów korporacyjnych.

Doświadczenie zawodowe

Przed dołączeniem do K&L Gates Łukasz Gembiś zdobywał doświadczenie w międzynarodowych oraz polskich firmach prawniczych. W trakcie studiów odbył praktyki w dwóch największych sądach arbitrażowych w Polsce. Po ukończeniu studiów odbył kilkumiesięczny staż w międzynarodowej kancelarii prawniczej w Detroit.

Działalność Zawodowa/Społeczna

 • Komediator, Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Uniwersytecie Warszawskim
 • Stypendysta, Think Paga! Akademia Analiz i Mediów Fundacji Lesława A. Pagi
 • Wolontariusz, Klinika Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (Sekcja Prawa Międzynarodowego)
 • Członek Young ICCA
 • Ambasador Akademii Arbitrażu w Paryżu

Dodatkowe informacje

 • ICC Arbitration and ADR Training Programme, Uniwersytet Jagielloński (2015 - 2016)
 • International Academy for Arbitration Law in Paris (2013)
 • International Business and Trade Summer Law Program, The Catholic University of America (2012)
 • Centrum Prawa Amerykańskiego przy Uniwersytecie Warszawskim (2012)
 • Członek zespołów reprezentujących firmy budowlane w sporach wynikających z realizacji projektów na podstawie warunków kontraktowych FIDIC.
 • Członek zespołu reprezentującego spółkę z branży deweloperskiej w postępowaniu sądowym przeciwko polskiej spółce z branży budowlanej, dotyczącym rozliczenia nienależycie wykonanej umowy o roboty budowlane.
 • Członek zespołu reprezentującego wykonawcę Autostrady A2 w sporach sądowych z Inwestorem – Skarbem Państwa GDDKIA powstałych na tle wykonywania umowy o zaprojektowanie i budowę odcinków A i C Autostrady A2 w systemie „Projektuj i buduj” opartym na wzorcu FIDIC 1999 r. (wartość sporów 130 mln PLN) oraz w licznych sporach z podwykonawcami.
 • Członek zespołu reprezentującego portugalską spółkę budowlaną w sporze sądowym z członkami konsorcjum związanym z rozliczeniami konsorcjantów po wykonaniu zamówienia publicznego na budowę drogi ekspresowej
 • Członek zespołu reprezentującego polskiego przewoźnika kolejowego w postępowaniach sądowych (cywilnych i karnych) przeciwko liderowi rynku zarządców infrastruktury kolejowej w Polsce, dotyczących zderzenia dwóch pociągów przewożących towary niebezpieczne wysokiego ryzyka, i w konsekwencji zniszczenia infrastruktury kolejowej oraz środowiska naturalnego.
 • Członek zespołu reprezentującego amerykańską spółkę z sektora zbrojeniowego w postępowaniach sądowych związanych z wielomiliardowym przetargiem dla Wojska Polskiego.
 • Członek zespołu doradzającego francuskiej spółce telekomunikacyjnej w związku z wielomilionową inwestycją budowy światłowodów w dwóch województwach.
 • Członek zespołu doradzającego kanadyjskiej spółce z sektora maszyn produkcyjnych w zakresie odpowiedzialności z tytułu wypadku przy pracy w fabryce jednego z największych producentów opon samochodowych.
 • Reprezentowanie klientów w sprawach karnych, w tym jako pokrzywdzonych w sprawach dotyczących oszustw gospodarczych dokonywanych z wykorzystaniem systemu bankowego.
 • Członek zespołu reprezentującego akcjonariuszy mniejszościowych w sporze z akcjonariuszem większościowym.
 • Członek zespołu reprezentującego najemców w sporach z galeriami handlowymi przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej.
 • Członek zespołów doradzającego dużym spółkom międzynarodowym w związku z nabywaniem polskich przedsiębiorstw.
 • Członek zespołu doradzającego zagranicznemu inwestorowi przy prowadzeniu inwestycji portowej.
 • Członek zespołu doradzającego międzynarodowemu przedsiębiorstwu finansowemu przy zakładaniu działalności kantorowej w Polsce.