• Share
 • Email
 • Print

Joanna Lagowska

Partner
+48.22.653.4264
Fax +48.22.653.4250
Joanna Łagowska reprezentuje wykonawców i podwykonawców w sporach z tytułu umów budowlanych i innych sporach w sektorze inżynieryjnym i budowlanym. Często występuje w imieniu chińskich przedsiębiorstw inwestujących w Polsce, a także doradza w związku ze skomplikowanymi sporami międzynarodowymi, gwarancjami bankowymi oraz postępowaniami sądowymi opartymi na FIDIC. Joanna Łagowska posiada również doświadczenie w zakresie różnorodnych postępowań arbitrażowych, sporów i kwestii patentowych, w tym m.in. w doradztwie w związku z umowami sprzedaży, umowami leasingu, sporami korporacyjnymi, roszczeniami z tytułu naruszenia patentów, znaków towarowych i praw autorskich.

Dodatkowe informacje

 • Członek Center for International Legal Studies

Arbitraż

 • Doradztwo na rzecz Korean Aerospace Industries w związku z postępowaniem arbitrażowym dotyczącym sporu z tytułu umowy sprzedaży śmigłowców, prowadzonym zgodnie z Regulaminem ICC.
 • Doradztwo na rzecz niemieckiego Funduszu w postępowaniu arbitrażowym przed KIG, dotyczącym sporu z tytułu umowy najmu.
 • Udział w imieniu Vivendi w postępowaniu arbitrażowym toczącym się przed LCIA, dotyczącym złożonej kwestii prawnej, tj. odszkodowania z tytułu szkód pośrednich, o wartości przedmiotu sporu wynoszącej 3.1 mld PLN.

Rozstrzyganie Sporów

 • Reprezentowanie wykonawcy Autostrady A2 w sporach sądowych z Inwestorem – Skarbem Państwa GDDKIA powstałych na tle wykonywania umowy o zaprojektowanie i budowę odcinków A i C Autostrady A2 w systemie „Projektuj i buduj” opartym na wzorcu FIDIC 1999 r. (wartość sporów 130 mln PLN).
 • Reprezentowanie konsorcjum w licznych sporach budowlanych z podwykonawcami i usługodawcami (około 50 sporów).
 • Reprezentowanie wykonawcy w sporach z bankiem i inwestorem dotyczących zapłaty sumy gwarancji bankowej należytego wykonywania (wartość sporów ok 60 mln PLN).
 • Reprezentowanie podmiotów w postępowaniach upadłościowych.
 • Doradztwo na rzecz konsorcjum w zakresie sporów transgranicznych powstałych na tle gwarancji bankowej.
 • Doradztwo na rzecz wykonawców w zakresie dochodzenia roszczeń na podstawie ustawy o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych.
 • Doradztwo na rzecz wykonawców w zakresie umów konsorcjum.

Patenty, Znaki Towarowe I Prawa Autorskie

 • Spór pomiędzy Bioton a NovoNordisc dotyczący naruszenia patentu.
 • Reprezentowanie hoteli w postępowaniach przeciwko ZAIKS, dotyczącym zapłaty honorarium autorskiego z tytułu wykorzystania muzyki.
 • Reprezentacja w sporze pomiędzy PGE a spółką komputerową, dotyczącym wad oprogramowania.
 • Sporządzenie opinii dotyczących dopuszczalności importu równoległego produktów farmaceutycznych.
 • Unieważnienie znaków towarowych przed Urzędem Patentowym RP.
 • Sporządzenie opinii na zlecenie Ministerstwa Gospodarki, dotyczącej prawnych, społecznych i finansowych konsekwencji przystąpienia Polski do Protokołu Londyńskiego do Europejskiej Konwencji Patentowej (współautorstwo wraz z Krystyną Szczepanowską - Kozłowską).