• Share
 • Email
 • Print

Elzbieta Buczkowska

Senior Associate
+48.22.653.4304
Fax +48.22.653.4250
Elżbieta Buczkowska jest radcą prawnym, członkiem Zespołu Rozwiązywania Sporów warszawskiego biura K&L Gates. Elżbieta Buczkowska posiada bardzo bogate doświadczenie w prowadzeniu i koordynowaniu spraw sądowych oraz arbitrażowych. Jej praktyka koncentruje się głównie wokół zagadnień prawa Unii Europejskiej i prawa międzynarodowego. Elżbieta Buczkowska ma również ponad dziesięcioletnie doświadczenie w reprezentowaniu stron w postępowaniach cywilnych i gospodarczych.

Doświadczenie zawodowe

Przed dołączeniem do K&L Gates Elżbieta Buczkowska była przez ponad siedemnaście lat pracownikiem administracji rządowej. Jako radca ministra oraz Zastępca Dyrektora w Departamencie Prawa Europejskiego w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej w Warszawie, Elżbieta Buczkowska była odpowiedzialna za reprezentowanie Rzeczypospolitej Polskiej w postępowaniach przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Doświadczenia zawodowe Elżbiety Buczkowskiej z tego okresu obejmują również inne liczne zadania związane  z prawnymi aspektami akcesji Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, jak również, już po akcesji, z prawnymi aspektami uczestnictwa w Unii, w tym różne formy doradztwa prawnego w zakresie prawa Unii Europejskiej i jego skutecznej implementacji do krajowego porządku prawnego. Jako radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa i Dyrektor Departamentu Prawa Międzynarodowego i Europejskiego w Prokuratorii, Elżbieta Buczkowska była odpowiedzialna za zastępstwo procesowe Skarbu Państwa oraz reprezentację Rzeczypospolitej Polskiej przed sądami, trybunałami i innymi organami orzekającymi w stosunkach międzynarodowych w części spraw powierzonych Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. W ramach Prokuratorii Generalnej, tj. instytucji rządowej powołanej jako pełnomocnik instytucjonalny Skarbu Państwa oraz Rzeczypospolitej Polskiej w najważniejszych sprawach sądowych oraz arbitrażowych, Elżbieta Buczkowska przez ponad dziesięć lat nie tylko reprezentowała stationes fisci Skarbu Państwa oraz Rzeczpospolitą Polskę w postępowaniach sądowych i arbitrażowych, ale również była zaangażowana między innymi w przygotowywanie opinii prawnych, w proces legislacyjny oraz  w doradztwo na potrzeby przygotowywania bądź negocjacji umów międzynarodowych.

Wystąpienia/Prezentacje

 • Prowadzenie i udział jako prelegent w licznych seminariach i szkoleniach z zakresu prawa Unii Europejskiej, różnorodnych aspektów akcesji do Unii Europejskiej i funkcjonowania państwa członkowskiego w ramach Unii oraz tzw. arbitrażu inwestycyjnego.

Dodatkowe informacje

 • Ukończony czteromiesięczny staż prawny w Sekretariacie Rady Unii Europejskiej w Brukseli (wrzesień – grudzień 2003),
 • Ukończony sześciomiesięczny kurs „Prawa i wolności człowieka“, zorganizowany i prowadzony przez Helsińską Fundację Praw Człowieka w Warszawie (2001 / 2002),
 •  Ukończony kurs dotyczący zagadnień prawa pracy Unii Europejkiej organizowany przez the Netherlands Institute for International Relations Clingendael, Amsterdam Institute for Advanced Labour Studies oraz Tilburg University, Faculty of Law; praca końcowa dot. Wspólnotowych Wytycznych Zatrudnienia (26 czerwca – 14 lipca 2000),
 • Ukończone studia podyplomowe w Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu w Maastrich; praca dyplomowa dot. zagadnień prawnych form ochrony i wspierania osób niepełnosprawnych na wspólnotowym rynku pracy (1999 – 2000),
 • Ukończone studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; seminarium magisterskie prowadzone przez prof. zw. dr hab. Ludwika Florka – Europejskie Prawo Pracy; praca magisterska dot. zagadnień swobody przepływu pracowników w ramach wspólnotowego Rynku Wewnętrznego (1994 – 1999),
 • Ukończone studia prawa angielskiego i prawa europejskiego w Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego na Wydziale Pawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, współorganizowane i prowadzone przez the Centre for European Legal Studies, the Law Faculty, Cambridge University; specjalizacja – Prawo Unii Europejskiej (1996 – 1997).
 • Reprezentowanie stationes fisci Skarbu Państwa w kilkudziesięciu postępowaniach sądowych dotyczących różnych podstaw odpowiedzialności,
 • Doradzanie właściwym instytucjom państwowym w toku licznych postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w sprawach dotyczących rzekomych naruszeń prawa: własności, do rzetelnego procesu sądowego, do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, do skutecznego środka odwoławczego oraz zakazu dyskryminacji,
 • Przygotowywanie opinii prawnych co do zgodności projektów aktów prawnych z prawem Unii Europejskiej na różnych etapach procesu legislacyjnego,
 • Przygotowywanie analiz prawnych dotyczących prawa Unii Europejskiej oraz prawa międzynarodowego na potrzeby procesu decyzyjnego oraz na potrzeby stanowisk zajmowanych w sporach sądowych,
 • Przygotowywanie pisemnych i ustnych stanowisk w toku postępowań przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.