• Share
 • Email
 • Print

dr Jan Markiewicz

Associate
+48.22.653.4229
Fax +48.22.653.4250
Dr Jan Markiewicz jest adwokatem, członkiem Zespołu Rozwiązywania Sporów w warszawskim biurze K&L Gates.
W swojej praktyce dr Jan Markiewicz specjalizuje się w reprezentowaniu przedsiębiorców

w postępowaniach sądowych i arbitrażowych w sprawach na gruncie umów handlowych i w sprawach budowlanych, jak również w postępowaniach egzekucyjnych i upadłościowych. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów powstałych w związku z czynami nieuczciwej konkurencji.

Doświadczenie zawodowe

Przed dołączeniem do K&L Gates Dr Jan Markiewicz zdobywał doświadczenie w zespole rozwiązywania sporów jednej z największych polskich kancelarii prawnych. W 2014 r. odbył staż w londyńskim zespole arbitrażowym jednej z międzynarodowych firm prawniczych.

Publikacje

 • „Utrudnienie dostępu do rynku jako przesłanka czynu nieuczciwej konkurencji w postaci pobierania innych niż marża handlowa opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży,” Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, grudzień 2014.
 • „Znaczenie i rola pojęcia „marży handlowej” na tle art. 15 ust. 1 pkt 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,” Przegląd prawniczy ekonomiczny i społeczny, sierpień 2014.

 • Reprezentacja polskiego zamawiającego w postępowaniu arbitrażowym zainicjowanym przez hiszpańskiego generalnego wykonawcę, w związku z odstąpieniem od umowy na budowę bloku gazowo-parowego w elektrociepłowni (umowa EPC).
 • Reprezentacja polskiego ubezpieczyciela w postępowaniu sądowym z powództwa ubezpieczonego polskiego banku, w związku z niepowodzeniem finansowanej przez ten bank inwestycji polegającej na budowie fabryki sklejki na Syberii.
 • Reprezentacja hiszpańskiej grupy spółek budowlanych w postępowaniu sądowym przeciwko zamawiającemu (PKP PLK S.A.), dotyczącym opóźnień, przedłużenia Czasu na Ukończenie, roszczeń finansowych związanych z przedłużeniem Czasu na Ukończenie, zaburzeniem procesu budowlanego przez zamawiającego, koniecznością interwencyjnego przyspieszenia robót i naprawienia wad projektowych (umowa oparta o Czerwony FIDIC).
 • Doradztwo na rzecz generalnego wykonawcy w związku z toczącymi się sporami sądowym i arbitrażowym mającymi za przedmiot roszczenia zamawiających związane z budową pionierskich instalacji odsiarczania spalin w prowadzonych przez nich elektrociepłowniach.
 • Doradztwo na rzecz operatora farm wiatrowych w Polsce w odniesieniu do powstałego wskutek zmian w prawie sporu z odbiorcą pochodzącej z nich energii elektrycznej, na gruncie wieloletniej umowy na sprzedaży tej energii oraz zielonych certyfikatów.
 • Doradztwo na rzecz grupy hiszpańskich spółek budowlanych w sporze z zamawiającym (GDDKiA), dotyczącym kosztów wdrożenia zmian przedmiotu zamówienia (umowa oparta o Żółty FIDIC).
 • Reprezentacja hiszpańskiej spółki budowlanej w serii postępowań sądowych przeciwko zamawiającemu (PKP PLK) oraz czeskiemu podwykonawcy i dalszym podwykonawcom, związanych z rozliczeniami kontraktu kolejowego (umowa oparta o Czerwony FIDIC).
 • Doradztwo na rzecz hiszpańskiej spółki budowlanej w zakresie bieżącego zarządzania roszczeniami przeciwko zamawiającemu (PKP PLK) (umowa oparta o Żółty FIDIC).
 • Reprezentacja dwóch wiodących niemieckich sieci handlowych przed sądami powszechnymi i trybunałami arbitrażowymi w ponad 40 sprawach z powództwa dostawców o zwrot tzw. opłat półkowych, tj. zakazanych przez przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji „innych niż marża handlowa opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży”.
 • Reprezentacja międzynarodowego producenta pieców przemysłowych w sporach sądowych z zamawiającym odnośnie do wzajemnych rozliczeń w związku z opóźnieniem dostawy sprzętu.
 • Reprezentacja wiodącego polskiego producenta kontenerów w sporze sądowym z byłym agentem handlowym na terenie Niemiec, Austrii i Szwajcarii o wynagrodzenie prowizyjne.
 • Doradztwo przedprocesowe na rzecz południowokoreańskiej spółki telekomunikacyjnej
  w sporze z jednostką samorządu terytorialnego w Polsce, odnoszącym się do wzajemnych rozliczeń w ramach inwestycji polegającej na budowie szerokopasmowej sieci internetowej.
 • Reprezentacja wiodącego międzynarodowego producenta stali w postępowaniu arbitrażowym zainicjowanym przez włoskiego dewelopera w związku z umową sprzedaży gruntów w Polsce.
 • Doradztwo na rzecz duńskiego producenta piwa w postępowaniu arbitrażowym dotyczącym nabycia dwóch browarów na terenie Polski.
 • Doradztwo na rzecz niemieckiej spółki budowlanej z branży energetycznej w sporze z zamawiającym zaistniałym w związku z nieprawidłowościami przy realizacji elektrowni wiatrowej w Polsce.
 • Doradztwo na rzecz południowoeuropejskiego państwa w postępowaniach przed polskimi sądami powszechnymi służących windykacji środków zainwestowanych w nieudane przedsięwzięcie gospodarcze w branży budowlanej (produkcja cementu).