• Share
 • Email
 • Print

Zbigniew Kozlowski

Of Counsel
+48.22.653.4272
Fax +48.22.653.4250

Zbigniew Kozłowski jest adwokatem z ponad 10-letnim doświadczeniem w świadczeniu pomocy prawnej z zakresu ochrony środowiska naturalnego. Kieruje Departamentem Prawa Ochrony Środowiska w warszawskim biurze kancelarii K&L Gates. Od 2013 roku mec. Kozłowski otrzymuje rokrocznie rekomendację indywidualną w prestiżowym międzynarodowym rankingu Chambers Europe (obecnie plasuje się w kategorii Band 2) w kategorii „Środowisko”. Znalazł się również w gronie laureatów rankingu „Wschodzące Gwiazdy Prawa 2015”, organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna.

Doradza w kwestiach związanych między innymi z emisjami przemysłowymi, handlem uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla, ocenami oddziaływania na środowisko, gospodarką odpadami, gospodarką wodno-ściekową, zanieczyszczeniami środowiska oraz pozwoleniami na korzystanie ze środowiska, w tym pozwoleniami zintegrowanymi.

Zbigniew Kozłowski wspiera klientów z wielu sektorów gospodarki, w tym energetycznego, chemicznego, metalurgicznego, produkcyjnego, nieruchomościowego oraz sektora poszukiwania i wydobywania kopalin. Uczestniczy w projektach związanych z budową i modernizacją elektrowni i innych zakładów przemysłowych.

Z sukcesem reprezentował klientów w szeregu postępowań administracyjnych i sądowo-administracyjnych dotyczących decyzji, pozwoleń oraz kar środowiskowych. Brał udział w przygotowaniu strategii wdrożenia dyrektywy o emisjach przemysłowych (IED) w sieci elektrowni i elektrociepłowni, oraz doradzał w przedmiocie odstępstw od konkluzji BAT. Posiada unikalne doświadczenie w zakresie systemu handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla. Doradzał także w sprawach medialnych związanych z zanieczyszczeniem środowiska. Świadczył pomoc prawną na rzecz organów administracji.

Zbigniew Kozłowski występuje jako prelegent i panelista na konferencjach gospodarczych i branżowych. Jest autorem artykułów i regularnie komentuje w mediach bieżące zagadnienia z zakresu prawa ochrony środowiska.

Rankingi/Wyróżnienia (m.in.)

Od 2013 roku mec. Kozłowski otrzymuje rokrocznie rekomendację indywidualną w prestiżowym międzynarodowym rankingu Chambers Europe w kategorii „Środowisko” (obecnie plasuje się w kategorii Band 2).

Kierujący departamentem Zbigniew Kozłowski jest bardzo profesjonalny, przekonywujący i niezawodny. W pełni mu ufamy. Jest szanowaną osobistością na polskim rynku, posiadającą dużą wiedzę regulacyjną.” (CHAMBERS EUROPE 2016)

"Dowiódł, że jest godny zaufania, skuteczny i zaangażowany w rozwiązywanie problemów. Współpraca z nim to przyjemność, ponieważ potrafi objaśnić złożone problemy prawne w czytelny sposób". (CHAMBERS EUROPE 2017)

Znalazł się również w gronie laureatów rankingu „Wschodzące Gwiazdy Prawa 2015”, organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna.

Działalność Zawodowa/Społeczna

Zbigniew Kozłowski bierze czynny udział w pracach Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

Wystąpienia/Prezentacje

Prelegent i panelista na konferencjach gospodarczych, takich jak Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach, i sektorowych, w tym dla przemysłu energetycznego, chemicznego i górniczego. Wielokrotnie prowadził warsztaty i szkolenia dla Klientów.

Dodatkowe informacje

Publikacje
Zbigniew Kozłowski jest autorem artykułów i regularnie komentuje w mediach bieżące zagadnienia z zakresu prawa ochrony środowiska. (np. Rzeczpospolita, CIRE, WNP).
 • Podmioty z międzynarodowej grupy energetycznej - (i) wieloaspektowe doradztwo mające na celu maksymalne wykorzystanie przydziału oraz uzyskanie dodatkowych bezpłatnych uprawnień do emisji dla kilku elektrociepłowni; (ii) pomoc prawna w zakresie nowej ustawy o efektywności energetycznej; (iii) kompleksowe wsparcie w zakresie odpowiedzialności za umorzenie uprawnień do emisji CO2 i jednostek Kioto; (iv) wypracowywanie strategii wobec źródeł ciepłowniczych w związku z konkluzjami BAT.
 • Międzynarodowa grupa energetyczna - (i) doradztwo w zakresie wpływu dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych (IED) na istniejące i planowane instalacje spalania paliw, w tym optymalizacja wykorzystania derogacji od standardów emisyjnych w grupie kapitałowej; (ii) wsparcie w negocjacjach z Komisją Europejską dotyczących realizacji zadań inwestycyjnych określonych w Krajowym Pianie Inwestycyjnym (derogacja w zakresie przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla elektroenergetyki; (iii) reprezentowanie przed sądem administracyjnym w postępowaniu w sprawie zezwolenia CO2 dla elektrowni węglowej.
 • Spółka prowadząca jedną z największych elektrowni konwencjonalnych w Polsce - (i) wieloaspektowe doradztwo dotyczące prawno-środowiskowych aspektów budowy nowego węglowego bloku energetycznego o mocy ponad 1000 MWe oraz modernizacji istniejących jednostek wytwórczych, obejmujące wsparcie i reprezentowanie w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych prowadzonych z udziałem organizacji ekologicznych w sprawach pozwoleń zintegrowanych, zezwoleń na udział w systemie handlu uprawnieniami do emisji CO2 oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; (ii) opracowanie i wdrożenie kompleksowej strategii właściwego uregulowania statusu prawnego oczyszczalni ścieków; (iii) kompleksowe doradztwo w związku z wyciekiem niebezpiecznej substancji z instalacji.
 • Spółka realizująca jedną najnowszych inwestycji w sektorze energetyki konwencjonalnej w Polsce - kompleksowe doradztwo prawne w zakresie uzyskania i zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwoleń zintegrowanych i innych decyzji administracyjnych wymaganych w procesie budowy oraz eksploatacji bloku węglowego o mocy ok. 1000 MWe.
 • Jedna z polskich grup energetycznych - (i) przygotowywanie uwzględnionej przez Naczelny Sąd Administracyjny skargi kasacyjnej dotyczącej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla nowych bloków węglowych, co zaowocowało przywróceniem tej decyzji do obrotu prawnego, po jej wcześniejszym uchyleniu z inicjatywy organizacji ekologicznych; (ii) pomoc prawna w sprawie postępowania transgranicznego w kontekście pozwolenia zintegrowanego; (iii) przygotowywanie odwołania od wysokiej kary środowiskowej, które zostało uwzględnione przez organ administracji.
 • Podmioty z sektora ropy i gazu, górnictwa węgla kamiennego oraz przemysłu wytwórczego (m.in. lotnictwa i przemysłu drzewnego) – doradztwo w procesach inwestycyjnych i reprezentowanie w postępowaniach administracyjnych oraz sądowo-administracyjnych dotyczących decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwoleń na budowę i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 • Zarząd dróg w mieście wojewódzkim - reprezentowanie w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych dotyczących decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla trasy szybkiego ruchu i mostu drogowego.
 • Spółka prowadząca kopalnię węgla kamiennego w Polsce - doradztwo w postępowaniach w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 • Międzynarodowy koncern metalurgiczny - (i) doradztwo w zakresie odstępstw od konkluzji BAT dla hutnictwa; (ii) wsparcie w zakresie gospodarki odpadami; (ii) pomoc prawna w zakresie rozporządzenia w sprawie rejestracji chemikaliów (REACH); (iv) pomoc prawna w związku ubieganiem się o dofinasowanie ze środków UE.
 • Międzynarodowe koncerny z różnych branż przemysłu wytwórczego – doradztwo w zakresie odpowiedzialności za zanieczyszczone grunty.
 • Liderzy sektora wydobycia węglowodorów – doradztwo prawne w zakresie kwestii regulacyjnych i środowiskowych związanych z poszukiwaniem węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych.
 • Wiodący przedstawiciel sektora chemicznego – doradztwo w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, w tym negocjowanie wieloletniej umowy na zrzut ścieków przemysłowych pomiędzy dwoma zakładami przemysłowymi.
 • Międzynarodowy koncern chemiczny – doradztwo prawne w zakresie wprowadzania do obrotu farb i lakierów zawierających lotne związki organiczne.
 • Jeden z naczelnych organów administracji środowiskowej, międzynarodowe koncerny z różnych branż przemysłu wytwórczego – doradztwo w zakresie gospodarki odpadami, w tym międzynarodowego przemieszczenia odpadów.