• Share
 • Email
 • Print

Milosz Tomasik

Senior Associate
+48.22.653.4282
Fax +48.22.653.4250

Miłosz Tomasik jest radcą prawnym specjalizującym się w prawie ochrony środowiska, w tym w szczególności w zagadnieniach dotyczących emisji przemysłowych, oceny oddziaływania na środowisko, pozwoleń na korzystanie ze środowiska (w szczególności pozwoleń zintegrowanych), zanieczyszczeń powierzchni ziemi, prawa wodnego oraz gospodarowania odpadami. Doradza również w kwestiach związanych z prawem budowlanym, zagospodarowaniem przestrzennym oraz prawem geologicznym i górniczym.

Z powodzeniem wspiera Klientów w postępowaniach toczących się przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi w sprawach dotyczących decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, koncesji, pozwoleń zintegrowanych, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opłat za korzystanie ze środowiska oraz dostępu do informacji o środowisku. Bierze udział w rozwijaniu szeregu projektów w kluczowych gałęziach polskiej gospodarki, w tym największych przedsięwzięć inwestycyjnych w sektorze energetyki konwencjonalnej na przestrzeni ostatnich dekad, kopalni węgla kamiennego, poszukiwania i rozpoznawania węglowodorów, projektów infrastrukturalnych, oraz zakładów produkcyjnych z różnych dziedzin przemysłu.

Miłosz Tomasik wspiera klientów w sprawach związanych z zanieczyszczeniem powierzchni ziemi i szkodami w środowisku, planowaniem działań naprawczych oraz remediacji, jak również transakcjach dotyczących zanieczyszczonych terenów. Miłosz Tomasik doradzał również w zakresie implementacji wymogów ochrony środowiska do różnych kontraktów, w tym umowy dotyczącej współdzielenia infrastruktury telekomunikacyjnej przez liderów rynku telefonii komórkowej i umowy na budowę urządzeń ograniczających emisję z instalacji przemysłowej.

Doświadczenie zawodowe

Przed rozpoczęciem współpracy z kancelarią K&L Gates, Miłosz Tomasik praktykował w warszawskim biurze innej międzynarodowej kancelarii prawnej z siedzibą w Londynie, koncentrując się na zagadnieniach związanych z ochroną środowiska. Wcześniej pracował dla innej warszawskiej kancelarii współpracującej m.in. z jedną z największych polskich grup energetycznych.

Rankingi/Wyróżnienia (m.in.)

 • Chambers Europe 2016, Environment - Poland, Associate to watch
 • Chambers Europe 2017, Environment - Poland, Associate to watch

Wystąpienia/Prezentacje

Miłosz Tomasik uczestniczy w charakterze prelegenta w wielu wydarzeniach branżowych i konferencjach gromadzących kluczowych przedstawicieli sektora energetyki, branży nieruchomościowej i przemysłu chemicznego. Prowadzi również wykłady na studiach podyplomowych z zakresu prawa ochrony środowiska na jednej z warszawskich uczelni wyższych.

Dodatkowe informacje

Publikacje
 • Zmiany w przepisach o ocenach oddziaływania na środowisko – nowe wymogi prawne w procesie inwestycyjnym, Gazeta Samorządu i Administracji nr 4/2017, INFOR, 05.04.2017
 • Energetyka będzie musiała pogodzić się z nowym Prawem wodnym, wnp.pl (Portal Gospodarczy), 27.08.2016
 • Nowe Prawo wodne – nowa ustawa to nie tylko opłaty za usługi wodne, cire.pl (Centrum Informacji o Rynku Energii), 15.07.2016
 • Hałas przy ruchliwej drodze: zamiast ekranów okna dźwiękoszczelne, Rzeczpospolita, 24.08.2015
 • Decyzja środowiskowa do zmiany - urząd się myli, firma płaci, Rzeczpospolita, 19.07.2015
 • Projekt nowelizacji przepisów o ocenach oddziaływania na środowisko - nowe wyzwania dla inwestorów?, cire.pl (Centrum Informacji o Rynku Energii), 4.05.2015
 • Zagospodarowanie odpadów w drodze współspalania – zarys regulacji w Unii Europejskiej oraz prawie polskim, w: "Zarządzanie gospodarką odpadami – nowe wyzwania, korzyści, propozycje zmian", Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, Wrocław 2015, 03.2015
 • Wójt inwestor nie będzie sędzią we własnej sprawie, Rzeczpospolita, 27.01.2015
 • Nowe milionowe kary, Rzeczpospolita, 21.01.2015
 • Nowe standardy emisyjne w dyrektywie IED dotyczące źródeł spalania paliw – ich transpozycja i wejście w życie, cire.pl (Centrum Informacji o Rynku Energii), 4.12.2014
 • Elektrownia pokaże brudy w raporcie, wnp.pl (Portal Gospodarczy), 15.07.2014
 • Raport środowiskowy zrobi ekspert, Rzeczpospolita, 19.05.2014
 • Kluczowe 18 miesięcy, Puls Biznesu, 31.01.2014
 • Rekomendacja KE w sprawie gazu łupkowego okiem prawnika, wnp.pl (Portal Gospodarczy), 23.01.2014
 • Morskie farmy wiatrowe w Polsce – czekamy na pierwsze decyzje środowiskowe, reo.pl (Rynek Energii Odnawialnej), 19.05.2012
 • Strony w postępowaniu administracyjnym, cz. 1 i cz. 2, cire.pl (Centrum Informacji o Rynku Energii), 29.08.2011, 7.09.2011
 • Spółka prowadząca jedną z największych elektrowni w Polsce - kompleksowe doradztwo dotyczące prawno-środowiskowych aspektów budowy nowego bloku o mocy ponad 1000 MWe oraz modernizacji istniejących bloków (ok. 2800 MWe), w tym dostosowania do wymogów Dyrektywy IED.
 • Spółka celowa budująca nowy blok węglowy - wsparcie prawne w zakresie wydłużenia terminu, w jakim decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla nowego projektu mogą być wykorzystane w procesie inwestycyjnym obejmujące analizę prawną ryzyk związanych z wydłużeniem terminu, oraz opracowanie wniosków o stwierdzenie wydłużenia terminu przez organ właściwy; wsparcie w postępowaniu dotyczącym zaskarżenia pozwolenia zintegrowanego; analiza kwestii sukcesji pozwoleń wodno-prawnych.
 • Wiodąca polska grupa energetyczna - przygotowanie uwzględnionej przez Naczelny Sąd Administracyjny skargi kasacyjnej dotyczącej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla nowej inwestycji, co zaowocowało przywróceniem tej decyzji do obrotu prawnego, po jej wcześniejszym uchyleniu z inicjatywy organizacji ekologicznych.
 • Polska spółka energetyczna – analiza prawna możliwości prowadzenia obrotu jednostkami ERU i EUA w oparciu o standardy umowne EFET.
 • Czołowi inwestorzy z sektora energetyki odnawialnej – doradztwo lub reprezentowanie w postępowaniach administracyjnych lub sądowo-administracyjnych dotyczących decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwoleń na budowę i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 • Organizacja branżowa – strategiczne doradztwo w zakresie możliwości usprawnienia procesu inwestycyjnego w projektach energetycznych.
 • Największy producent miedzi i srebra w Polsce – analiza uprawnień przysługujących podmiotom posiadającym tytuł prawny do nieruchomości położonych w zasięgu oddziaływania zakładu przemysłowego.
 • Wiodący producent stali - doradztwo w zakresie odstępstw od konkluzji BAT dla hutnictwa, przygotowanie opinii prawnej nt. statusu żużla granulowanego, pomoc prawna w zakresie rozporządzenia w sprawie rejestracji chemikaliów (REACH).
 • Prywatny inwestor budujący kopalnię – kompleksowa pomoc prawna przy budowie jednej z pierwszych w Polsce kopalni węgla kamiennego realizowanych przez podmiot niepubliczny.
 • Spółka prowadząca kopalnię - doradztwo w postępowaniach w sprawie decyzji środowiskowych.
 • Międzynarodowe koncerny z sektora oil & gas – doradztwo prawne w zakresie kwestii regulacyjnych i środowiskowych związanych z poszukiwaniem węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych.
 • Zagraniczna spółka z sektora oil & gas – pogłębiona analiza prawna odpowiedzialności przedsiębiorcy za morskie platformy wiertnicze wycofane z użytku na gruncie prawo polskiego, UE oraz międzynarodowego.
 • Międzynarodowe koncerny posiadające zakłady w Polsce – doradztwo w zakresie reżimu odpowiedzialności za zanieczyszczone grunty i szkody w środowisku.
 • Międzynarodowy producent kosmetyków i chemii gospodarczej - analiza prawna wieloaspektowego zagadnienia odpowiedzialności za składowisko odpadów przemysłowych.
 • Jeden ze światowych liderów w branży meblarskiej - kompleksowe doradztwo prawne w procesie budowy zakładu produkującego płyty drewnopochodne.
 • Producent cementu - analiza prawna statusu mobilnych wytwórni betonu.
 • Jeden z liderów rynku usług telekomunikacyjnych - wsparcie w opracowaniu części środowiskowej kompleksowej umowy regulującej współkorzystanie z infrastruktury telekomunikacyjnej przez dwóch czołowych przedstawicieli branży telefonii komórkowej.
 • Centralny organ administracji publicznej - doradzanie w kwestii odpowiedzialności za transgraniczne przemieszczenie odpadów.