• Share
 • Email
 • Print

dr Izabela Szczygielska

Counsel
+48.22.653.4274
Fax +48.22.653.4250
Izabela Szczygielska pracuje na stanowisku counsel w warszawskim biurze kancelarii K&L Gates. Zajmuje się doradztwem prawnym w pełnym zakresie związanym z prawem pracy, włączając indywidualne i zbiorowe prawo pracy, spory, zwolnienia indywidualne i grupowe oraz negocjacje ze związkami zawodowymi. Izabela wspiera klientów w opracowywaniu wewnętrznych polityk i strategii, włączając analizę dokumentacji wewnętrznej i dostosowywanie jej do przepisów polskiego prawa, opracowywanie polityk whistleblowingu i antymobbingowych. Doradza również w transakcjach M&A w zakresie spraw pracowniczych, przygotowywaniu dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy, w szczególności umów o pracę, dokumentów związanych z rozwiązaniem stosunku pracy, kontraktów menedżerskich, umów o zakazie konkurencji i umów o poufności, układów zbiorowych pracy, porozumień ze związkami zawodowymi oraz radami pracowników, regulaminów i wewnętrznych polityk, włączając regulaminy premiowania.

Doświadczenie zawodowe

Przed dołączeniem do K&L Gates, Izabela Szczygielska kierowała zespołem prawa pracy w warszawskim biurze renomowanej kancelarii prawniczej.

Działalność Zawodowa/Społeczna

 • Adiunkt w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego: zajęcia dydaktyczne z zakresu polskiego i europejskiego prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych (10.2011 – 11.2016)
 • Doradztwo prawne dla cudzoziemców, Fundacja „Forum Różnorodności”  (06.2009 – 01.2010): doradztwo w zakresie legalizacji pobytu i pracy w Polsce
 • Specjalista w Wydziale Analiz Prawnych w Departamencie Programów Pomocowych
  i Pomocy Technicznej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (11.2008 – 12.2009)
 • Zajęcia dydaktyczne z zakresu polityki społecznej i systemów zabezpieczenia społecznego, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski (2004 – 2009)
 • Specjalista do spraw współpracy międzysektorowej, Fundacja Universitatis Varsoviensis (08.2007 – 03.2008)
 • Współpraca z Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego, doradztwo w zakresie polityki społecznej (08.2007)
 • Specjalista do spraw współpracy międzysektorowej, Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP Country Office Poland, 12.2006 – 07.2007)
 • Współpraca z Instytutem Badań Strukturalnych, wsparcie w opracowaniu raportów z badań  (10.2006 – 01.2007)
 • Staż w Organizacji Narodów Zjednoczonych, Office on Drugs and Crime, Wiedeń (07 – 08.2003)

Wystąpienia/Prezentacje

Wystąpienia (od 2015 r.)
 • Wystąpienie “Odpowiedzialność karna za cyberprzestępstwa”, Computerworld, Warszawa, 30.03.2017
 • Wystąpienie “Praktyczne trudności w dochodzeniu roszczeń związanych z cyberprzestępstwami”, Think Tank, Warszawa, 18.02.2017
 • Wystąpienie dotyczące polityki wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, MMC Polska, Warszawa, 22.06.2016
 • Wystąpienie dotyczące odpowiedzialności HR w procesie transferu pracowników w grupie kapitałowej, MMC Polska, Warszawa, 22.05.2016
 • Wystąpienie na temat praktycznych aspektów zwolnień grupowych, MMC Polska, Warszawa, 31.03.2016
 • Moderacja panelu “Koniec prawa pracy?” podczas konferencji “Praca wyzwaniem współczesnej polityki społecznej”, Uniwersytet Warszawski, 19.11.2015
 • Wystąpienie na temat ujednolicania strategii HR w grupach kapitałowych, MMC Polska, Warszawa, 28.10.2015
 • Wykład na temat charakteru prawnego orzeczeń prejudycjalnych Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Stowarzyszenie Prawa Pracy, Warszawa, 5.05.2015
Publikacje
 • I. Szczygielska, W trosce o jaką pracę? Kierunki reform polskiego prawa pracy na początku XXI wieku, w: Kwestia społeczna u progu XXI wieku. Księga jubileuszowa dla prof. Józefiny Hrynkiewicz, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015
 • I. Szczygielska, Nieobecność pracownika będąca podstawą rozwiązania umowy o pracę, w: „Kadry i Płace”, sierpień 2013
 • I. Szczygielska, Migracje zarobkowe kobiet i ich wpływ na funkcjonowanie rodzin, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013 (nagroda w konkursie na najlepszą rozprawę doktorską z zakresu pracy i polityki społecznej, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, konkurs pod patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej)
 • Agnieszka Fedor, Izabela Szczygielska, Outsourcing a BHP w: „Energia elektryczna” styczeń 2012
 • A. Baranowska, M. Bober, M. Bukowski, I. Szczygielska (współpraca), Mobilność przestrzenna, w: Zatrudnienie w Polsce 2006. Produktywność dla pracy, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, pod red. M. Bukowskiego, Warszawa 2007
 • I. Szczygielska, System transformation and value changes, w: Democracie a občanství v Evropě, red. S. Murad, Informační Kancelář Rady Evropy v Praze, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, České Budějovice 2006
 • I. Szczygielska, S. Fumarulo, La vision de los encargados de aplicar la ley: analisis de una propuesta de reformas obtenida en seminarios realizados en Guatemala, Nigeria, Indonesia, Serbia y Montenegro, Ucraina y Republica Checa, w: La Delincuencia Organizada vol. II, red. E. Buscaglia, S. Gonzalez-Ruiz: Instituto Techonologico Autonomo de Mexico, Instituto Nacional de Ciencias Penales, Meksyk 2005
 • I. Szczygielska, R. Kucharska, Programy zwalczania bezrobocia młodzieży w Unii Europejskiej, ISNS, Warszawa 2002