• Share
 • Email
 • Print

Maciej Jamka

Partner Administracyjny (Warszawa)
+48.22.653.4204
Fax +48.22.653.4250
Maciej Jamka jest adwokatem praktykującym we wszystkich dziedzinach polskiego prawa, ze szczególnym uwzględnieniem postępowań spornych, fuzji i przejęć oraz nieruchomości. Prowadzi w warszawskim biurze K&L Gates praktykę z zakresu sporów sądowych i arbitrażu. Reprezentował klientów w niektórych z największych postępowań spornych toczących się
w Polsce. Reprezentował Rzeczpospolitą Polską w kilku arbitrażach inwestycyjnych (BIT) oraz wiodące koncerny międzynarodowe w sporach dotyczących inwestycji. Znaczna część jego praktyki dotyczy sporów budowlanych. Doradzał klientom w związku z nabywaniem spółek
i aktywów w wielu gałęziach przemysłu, a także w związku z dużymi fuzjami. Doradzał także w zakresie inwestycji greenfield w Polsce. Znaczna część doświadczenia Macieja Jamki dotyczy nabywania obiektów komercyjnych, budynków biurowych, niezabudowanych działek oraz gruntów rolnych i obejmuje również doradztwo w kwestiach administracyjnych z zakresu projektów budowlanych w Polsce. Maciej Jamka jest też często nominowany arbitrem
w sprawach gospodarczych.

Rankingi/Wyróżnienia (m.in.)

 • Nagrodzony w 2015 roku przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi
 • Who’s Who Legal 100 2014, Arbitraż – Polska
 • The Legal 500 Europe, Middle East and Africa, Rozstrzyganie sporów – Polska:
  2014 - 2018 (Tier 1); 2013 (Tier 2); 2011 - 2012 (Tier 3);
 • The Legal 500 Europe, Middle East and Africa, Infrastruktura - Polska: 2018 (Tier2);
 • Chambers Global, Rozstrzyganie sporów - Polska: 2009 - 2018 (Band 2)
 • Chambers Global, Rozstrzyganie sporów - Most in Demand Arbitrators: 2017 - 2018
  (Band 1); 2014 - 2016 (Band 2);
 • Chambers Europe, Rozstrzyganie sporów – Polska: 2009 - 2018 (Band 2)
 • Chambers Europe, Rozstrzyganie sporów - Most in Demand Arbitrators: 2017 - 2018 (Band 1); 2014 - 2016 (Band 2);
 • The Legal 500 Europe, Middle East and Africa, Rozstrzyganie sporów, nieruchomości - Polska/Rozstrzyganie sporów: 2013 (Tier 2); 2012 (Tier 3); 2011 (Tier 3); 2010 (Tier 2); 2009 (Tier 3); 2008 (Tier 3)
 • Chambers Global, Prawo spółek, fuzje i przejęcia - Polska: 2009 (Band 4); 2008 (Band 3)
 • Chambers Europe, Prawo spółek, fuzje i przejęcia – Polska: 2008 (Band 3)
 • European Legal Experts, Prawo spółek, fuzje i przejęcia – Polska: 2009 – 2010
 • European Legal Experts, Rozstrzyganie sporów – Polska: 2012

Działalność Zawodowa/Społeczna

 • Adwokat, Izba Adwokacka w Warszawie
 • Polskie Stowarzyszenie Sądownictwa Polubownego
 • Arbiter przy Sądzie Arbitrażowym przy PKPP Lewiatan
 • Prezes Zarządu Komitetu Narodowego ICC Polska w latach 2012 - 2018
 • Członek Rosyjskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego
 • Członek Instytutu ICC do Spraw Międzynarodowego Prawa Handlowego

Dodatkowe informacje

Publikacje
 • “Dzisiejszy rynek zamówień publicznych w projektach infrastrukturalnych - przegląd efektywności”, Biuletyn Konsultant, Nr 48-49
 • “#RZECZoPRAWIE: co robią Polacy w International Chamber of Poland”, Rzeczpospolita (23.12.2016)
 • „Dowód z opinii biegłego w postępowaniu arbitrażowym”, Biuletyn Arbitrażowy, Nr 23/2015
 • Komentarz w ramach artykułu „Zmierzch ery sieciówek” w Bloomberg Businessweek Polska (28.04.2014)
 • „Wyłączenie pełnomocnika - Kilka uwag na temat rozwoju arbitrażu międzynarodowego na podstawie Wytycznych IBA dotyczących Reprezentacji Stron w Arbitrażu Międzynarodowym”, Biuletyn Arbitrażowy, Nr 21/2014
 • Komentarz w Biuletynie Arbitrażowym, który opublikował lex.pl „W budownictwie karminy wilka sporu” (17.02.2013)
 • Jamka Maciej, „Co się stało z naszym budownictwem?”, Rzeczpospolita (11.10.2013)
 • Jamka Maciej, Wojciechowska Agnieszka - Artykuł do „The European & Middle Eastern Arbitration Review 2012” o arbitrażu w Polsce
 • Arbitraż w sprawach budowlanych – wybrane problemy praktyczne”, Jamka Maciej, Barczewski Artur, [w:] „Arbitraż w Polsce”, B. Gessel vel Kalisz (red.) (2011)
 • Dowód z zeznań świadka w krajowej i międzynarodowej praktyce arbitrażowej”, Księga Pamiątkowa 60-lecia Sadu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej (2011)
 • Majstrowanie przy umowie o roboty budowlane”, Rzeczpospolita (13‑14.11.2010)
 • Umowa o roboty budowlane – główne przyczyny sporów”, Biuletyn Arbitrażowy, Nr 10/2009
 • Czy prawo zamówień publicznych sprzyja powstawaniu sporów w kontraktach zawieranych na warunkach FIDIC?”, Biuletyn Konsultant, Nr 19/2010
 • Nie chcę ustawionego małżeństwa”, Rzeczpospolita (13.09.2010)
 • Jamka Maciej, Orzechowski Karol „Zgoda inwestora na umowę generalnego wykonawcy
  z podwykonawcą
  ”, Monitor Prawniczy 2009 nr 17
 • Pole Position.”, The Lawyer (26.06.2008)
 • Arbitraż to sąd dla dżentelmenów”, Rzeczpospolita (24.06.2008)
 • Porównanie pomiędzy starym, a nowym stanem prawnym”, Warsztaty Nowe Prawo Budowlane 2007 - Jakie zmiany? Jakie konsekwencje? (listopad 2007)
 • Przebieg postępowania arbitrażowego w międzynarodowym arbitrażu handlowym” (kwiecień 2007)
 • Uprawnienia sąsiadów do ingerowania w budowę. Kto pierwszy, ten lepszy”, Rzeczpospolita 2007 nr 297
 • Przedwczesne zakończenie umowy o roboty budowlane”, Monitor Prawniczy 2007 nr 16
 • Jamka Maciej, Oleś Wiesław, „O nowym projekcie ustawy o obligacjach”, Sam. Ter. 1995 nr 3
 • „Unia o obligacjach” [dot. stanowiska Unii Metropolii Polskich wobec projektu ustawy o obligacjach], oprac. Wiesław Oleś, Aleksander Galos, Maciej Jamka, Wspólnota 1995 nr 8
 • Bednarek Małgorzata, Jamka Maciej, Kordasiewicz Bogudar, „Hipoteka”, Warszawa 1991, Powszechna Agencja Informacyjna
 • Glosa do uchwały SN z 30.VIII.1988 r. III CZP 68/88 [dot. pozycji prawnej domowników najemcy], PiP 1990 nr 1
 • Prawniczy Londyn”, PiŻ 1990 nr 51/52
 • Zmiany czy kosmetyka. Reforma prawa karnego”, Ład 1989 nr 11
 • Reprezentacja jednej z największych światowych firm budowlano-inżynieryjnych w sporze dotyczącym projektu budowy pierwszego terminalu gazu płynnego (LNG) w Świnoujściu w Polsce.
 • Reprezentacja Rzeczypospolitej Polskiej w postępowaniu arbitrażowym z powództwa inwestorów amerykańskich na podstawie traktatu o stosunkach handlowych i gospodarczych między Rzeczpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki. Sprawa została zakończona wyrokiem, w którym Trybunał Arbitrażowy oddalił wszystkie roszczenia Powodów i zasądził od nich na rzecz Rzeczypospolitej Polskiej kwotę US$1.217.741,29.
 • Reprezentacja Rzeczypospolitej Polskiej w postępowaniu z zakresu arbitrażu inwestycyjnego w sporze z Eureko B.V. dotyczącym prywatyzacji PZU S.A.
 • Reprezentacja jednej z największych firm światowych z branży spożywczej w postępowaniu arbitrażowym prowadzonym przez Międzynarodowy Trybunał Arbitrażowy ICC w Paryżu dotyczącym umowy nabycia aktywów.
 • Reprezentacja jednej z wiodących portugalskich spółek budowlanych przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w postępowaniu arbitrażowym przeciwko polskiej firmie budowlanej.
 • Reprezentacja Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w związku ze sporem wynikającym z dwustronnej umowy inwestycyjnej z dwiema spółkami luksemburskimi, dotyczącym likwidacji banku komercyjnego.
 • Reprezentacja jednego z wiodących międzynarodowych operatorów telefonii komórkowej w związku z nabyciem pakietu kontrolnego akcji polskiego operatora telefonii komórkowej. Powyższa reprezentacja przekształciła się następnie w międzynarodowy arbitraż dotyczący praw pierwokupu akcji polskiej spółki.
 • Reprezentacja Rzeczypospolitej Polskiej w związku ze sporem wynikającym z umowy inwestycyjnej przed Międzynarodowym Trybunałem Arbitrażowym ICC w Paryżu.
 • Reprezentacja jednej z największych firm budowlanych w Polsce w związku z postępowaniem arbitrażowym prowadzonym przed Międzynarodowym Trybunałem Arbitrażowym ICC w Paryżu przeciwko jednemu z międzynarodowych liderów przemysłu wodnego.
 • Reprezentacja jednego z trzech największych na świecie producentów samochodów w związku z budową fabryki samochodów oraz kilku fabryk części zamiennych w Polsce, doradztwo w zakresie projektów prywatyzacyjnych, przejęć oraz projektów typu greenfield.
 • Reprezentacja licznych banków polskich w związku z ich regulaminami wewnętrznymi, obowiązkowymi rezerwami, przepisami dotyczącymi kart płatniczych oraz rachunków bankowych.
 • Doradztwo w zakresie prawnych aspektów finansowania projektu największego gazociągu w Europie.
 • Reprezentacja jednego z największych dostawców usług szerokopasmowych w Polsce oraz udział w wielu mniejszych projektach z zakresu telekomunikacji, oprogramowania i Internetu.
 • Reprezentacja wiodącego międzynarodowego funduszu inwestycyjnego z zakresu nieruchomości w związku z nabyciem centrów komercyjnych w Polsce.
 • Reprezentacja międzynarodowej instytucji finansowej w związku z budową nowej siedziby w Polsce. Projekt obejmował cały proces – od wyboru developera do przekazania pomieszczeń.
 • Reprezentacja wiodącego zagranicznego producenta szybkozbywalnych towarów konsumpcyjnych w między-narodowym postępowaniu arbitrażowym dotyczącym umowy joint venture.