• Share
 • Email
 • Print

Małgorzata Lesiak-Ćwikowska

Senior Associate
+48.22.653.4238
Fax +48.22.653.4250
Małgorzata Lesiak-Ćwikowska praktykuje w zakresie prawa nieruchomości, a także prawa cywilnego i handlowego. Jej doradztwo skupia się na różnorodnych transakcjach na rynku nieruchomości, w tym dotyczących ich sprzedaży i nabywania, przygotowaniu i negocjowaniu umów najmu powierzchni komercyjnych i biurowych, umów dzierżawy, służebności przesyłu i innych umów dotyczących nieruchomości wykorzystywanych na potrzeby farm wiatrowych, umów dotyczących procesu budowlanego, w szczególności umów projektowych, czy też umów z zakresu zarządzania nieruchomościami. Praktyka Małgorzaty Lesiak-Ćwikowskiej obejmuje również prawno-nieruchomościowe aspekty transakcji finansowania inwestycji budowlanych i innych projektów dotyczących nieruchomości. Posiada ona również doświadczenie w prowadzeniu na różnych szczeblach postępowań administracyjnych związanych z procesem budowlanym oraz w kwestiach reprywatyzacyjnych. Małgorzata Lesiak-Ćwikowska doradza ponadto klientom w procesach fuzji, przejęć oraz restrukturyzacji spółek, projektach nabycia akcji/udziałów, w inwestycjach zagranicznych w Polsce (w tym w kwestiach dotyczących specjalnych stref ekonomicznych oraz w postępowaniach administracyjnych dotyczących zezwoleń na pracę oraz na pobyt cudzoziemców w Polsce), a także prowadzi analizy prawne nabywanych spółek i nieruchomości.

Doświadczenie zawodowe

Przed rozpoczęciem współpracy z kancelarią K&L Gates, Małgorzata Lesiak-Ćwikowska zdobyła kilkuletnie doświadczenie zawodowe jako aplikant radcowski oraz radca prawny w warszawskim biurze innej wiodącej kancelarii prawnej wywodzącej się z Waszyngtonu. Wcześniej odbywała praktyki zawodowe w kilku innych uznanych kancelariach międzynarodowych, koncentrując się w szczególności na zagadnieniach prawa gospodarczego.

 • Koordynacja prac zespołu i nadzór merytoryczny nad procesem due diligence oraz doradztwo na rzecz zagranicznego funduszu w związku z umową nabycia udziałów w spółce prowadzącej farmę wiatrową o planowanej łącznej mocy 30 MW.
 • Udział w przygotowaniu na rzecz jednej z agend rządowych opracowania dotyczącego wymogów prawno-administracyjnych regulujących działania związane z pozyskiwaniem gazu ze złóż niekonwencjonalnych.
 • Doradztwo na rzecz jednego z największych operatorów kin wielosalowych w różnych kwestiach prawno-nieruchomościowych, w tym w zakresie: renegocjacji umów najmu w dwóch dużych centrach handlowych, odstąpienia od umowy najmu dotyczącej powierzchni w centrum handlowym w jednym z większych polskich miast, porozumienia dotyczącego rozwiązania umowy najmu w centrum handlowym w dużym ośrodku na południu Polski, reprezentowanie klienta w negocjacjach, doradztwo dotyczące roszczeń o naprawienie szkody i związanych z tym kwestiach.
 • Doradztwo na rzecz oddziału włoskiej spółki z branży gazowej w negocjacjach i renegocjacjach dotyczących umów najmu i innych kwestiach związanych z najmem blisko 50 lokali mieszkalnych w północno-zachodniej Polsce, wynajmowanych przez klienta dla pracowników w związku z jego zaangażowaniem w jedną z największych inwestycji infrastrukturalnych prowadzonych w Polsce.
 • Reprezentowanie jednego z większych i aktywnych banków w Polsce w badaniu prawnym zakończonym sporządzeniem raportów due diligence dotyczących blisko 30 nieruchomości w różnych lokalizacjach w Polsce oraz blisko 100 umów najmu i dzierżawy, w związku z transakcją refinansowania na rzecz jednego z większych polskich podmiotów prowadzących działalność na rynku hotelowym.
 • Doradztwo na rzecz wiodącego zakładu ubezpieczeń w projekcie dotyczącym usługi kolokacji i najmu powierzchni na cele ośrodka przetwarzania danych.
 • Doradztwo na rzecz kilku inwestorów farm wiatrowych w postępowaniach administracyjnych związanych z procesem inwestycyjnym, w tym dotyczących studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy, planów miejscowych, decyzji lokalizacyjnych, pozwoleń na budowę, pozwoleń na użytkowanie, itp.
 • Badanie prawne zagadnień nieruchomościowych w projektach due diligence dotyczących nabycia i finansowania kilku farm wiatrowych.
 • Doradztwo na rzecz zagranicznego podmiotu planującego inwestycję w postaci parku rekreacyjno-wypoczynkowego, z uwzględnieniem oceny możliwości realizacji inwestycji w danych warunkach planistycznych.
 • Doradztwo na rzecz dwóch zagranicznych banków w negocjacjach dotyczących umów najmu powierzchni biurowych i zmian do tych umów.
 • Reprezentowanie międzynarodowej sieci oferującej ubrania i sprzęt sportowy w negocjacjach umów najmu sklepów detalicznych w Polsce.
 • Doradztwo na rzecz zagranicznego operatora parkingów w przejęciu polskiej spółki prowadzącej parkingi w największych centrach handlowych i hotelach w Warszawie.
 • Doradztwo na rzecz inwestora private equity w związku z nabyciem farmy wiatrowej w Polsce.
 • Reprezentowanie studia architektonicznego w negocjowaniu umowy o prace projektowe dotyczące siedziby największych banków działających w Polsce oraz siedziby zarządu czołowego koncernu paliwowego.
 • Reprezentowanie polskiego inwestora prywatnego w związku z opracowaniem i negocjowaniem umowy o prace projektowe dotyczącej wielofunkcyjnego obiektu budowlanego.
 • Doradztwo na rzecz amerykańskiej korporacji o zasięgu globalnym w związku z przejęciem polskiego przedsiębiorstwa państwowego z sektora lotniczego, będącego wieczystym użytkownikiem hektarów nieruchomości przemysłowych oraz w związku z jej innymi inwestycjami w Polsce, w tym w związku z opracowywaniem i negocjowaniem umów o prace projektowe oraz umów najmu dotyczących hal produkcyjnych oraz budynków centrum badawczo-rozwojowego, zwolnieniem obciążeń na nieruchomościach itp.
 • Reprezentowanie podmiotu powiązanego z wiodącym międzynarodowym funduszem nieruchomościowym w związku z negocjowaniem i zmianą umów najmu powierzchni komercyjnych w centrum handlowo-rozrywkowym w Gdyni.
 • Doradztwo na rzecz grupy spółek powiązanych z międzynarodowym funduszem nieruchomościowym w związku z ich konsolidacją.
 • Doradztwo na rzecz międzynarodowej sieci hoteli w związku z przejęciem m.in. spółki będącej właścicielem pięciogwiazdkowego hotelu w Warszawie oraz następnie reprezentowanie hotelu w związku z opracowywaniem projektów i negocjowaniem umów najmu powierzchni biurowej i komercyjnej, a także w związku z finansowaniem, kwestiami korporacyjnymi i innymi kwestiami dotyczącymi funkcjonowania hotelu (takimi jak pozwolenia na sprzedaż alkoholu i kategoryzacja).
 • Reprezentowanie europejskiego funduszu nieruchomościowego w związku z licznymi transakcjami nabycia udziałów oraz projektami joint venture mającymi na celu budowę, eksploatację i wynajem obiektów magazynowych w największych miastach Polski.
 • Doradztwo na rzecz spółki deweloperskiej w związku z opracowaniem standardowego pakietu dokumentacji dotyczącej najmu kompleksu biurowego w Warszawie.
 • Doradztwo na rzecz polskiego inwestora prywatnego w związku z umową o prace projektowe dotyczące projektu nowoczesnej willi autorstwa Zaha Hadid Architects oraz o projekt dekoracji wnętrz autorstwa Armani.
 • Doradztwo na rzecz zagranicznego producenta opakowań w związku z inwestycją w specjalnej strefie ekonomicznej.
 • Reprezentowanie zagranicznej ambasady w związku ze sprzedażą i nabywaniem domów  i apartamentów dla personelu dyplomatycznego w Warszawie oraz w związku z roszczeniami reprywatyzacyjnymi dotyczącymi działek położnych w Warszawie.
 • Reprezentowanie zagranicznego banku w związku z rozpoczęciem działalności w jednym z największych miast w Polsce, w tym w związku z umowami najmu, zarządzania nieruchomościami oraz sprzedażą aktywów znajdującego się w wynajmowanych pomieszczeniach.