• Share
 • Email
 • Print

Lech Najbauer

Counsel
+48.22.653.4216
Fax +48.22.653.4250
Lech Najbauer pracuje na stanowisku Counsel w warszawskim biurze kancelarii. Jego doświadczenie skupia się na prawie antymonopolowym i obejmuje jego wiele aspektów, zarówno w Polsce jak i zagranicą. Większość jego pracy dotyczącej prawa antymonopolowego skupia się na fuzjach i przejęciach, ale przygotowywał również rozbudowane analizy kwestii związanych z rozwojem działalności gospodarczej w różnych branżach, tworzeniem joint ventures, umowami sprzedaży, dostaw i strukturami dystrybucyjnymi, a także innymi zagadnieniami. Posiada także doświadczenie w prowadzeniu postępowań wyjaśniających i antymonopolowych prowadzonych przez organy ochrony konkurencji, jak również w postępowaniach sądowych. Niektóre projekty wymagały właściwej interpretacji prawa antymonopolowego, w tym przenikających się regulacji polskich i europejskich; inne polegały na opracowaniu schematów oraz formatów transakcji oraz struktur gospodarczych celem zmniejszenia ryzyka wystąpienia negatywnych skutków antymonopolowych i zapewnienia zgodności z obowiązującym prawem.

Lech Najbauer jest również aktywny w innych dziedzinach prawa, w tym w prawie handlowym i administracyjnym. Doradza klientom w związku z rozwojem ich działalności w Polsce, tworzeniem wspólnych przedsiębiorców oraz spółek zależnych, organizacji struktur biznesowych i uzyskiwania finansowania. Posiada również doświadczenie w dziedzinie połączeń i podziałów, a także w wielu aspektach nabywania i zbywania udziałów i akcji.

Rankingi/Wyróżnienia (m.in.)

 • Legal 500, Europe, Middle East and Africa, Prawo Konkurencji – Polska: 2016-2014 (Tier 3)
 • Legal 500, Europe, Middle East and Africa, Prawo handlowe i gospodarcze - Polska, 2005

Wystąpienia/Prezentacje

 • W roku 2004 Lech Najbauer był współorganizatorem kilku konferencji poświęconych m.in. praktykom antykonkurencyjnym oraz kontrolom antymonopolowym (np. konferencja przeznaczona dla jednych z największych w Polsce firm budowlanych i deweloperskich oraz dla międzynarodowych producentów cementu).
 • W latach 2009-2014 prowadził szereg szkoleń dla klientów działających w różnych branżach, poświęconych zagadnieniom ochrony konkurencji (np. uzyskiwania zgód na koncentracje, porozumień antykonkurencyjnych, nadużywania pozycji dominującej, kontroli) a także innym zagadnieniom (np. przeciwdziałania korupcji). Ponadto pracuje nad programami zapewnienia zgodności z prawem konkurencji w polskich oddziałach zagranicznych korporacji.

Dodatkowe informacje

Publikacje

Niezależnie od obsługi prawnej polskich i zagranicznych klientów, Lech Najbauer tworzył lub współtworzył publikacje dotyczące różnych aspektów polskiego prawa, m. in. opublikował kilka materiałów na branżowych stronach internetowych, a także szereg artykułów w gazetach zajmujących się tematyką prawa i gospodarki (np. “Prawo i Gospodarka” czy “American Investor”, miesięcznik Polsko-Amerykańskiej Izby Gospodarczej). Ponadto publikował artykuły w takich pismach, jak “Russia/Central Europe Executive Guide”, “Gazeta Finansowa” czy “Rzeczpospolita”. Większość publikacji była poświęcona różnym aspektom prawa antymonopolowego; w szczególności odnosiły się one do postępowania w sprawie kontroli koncentracji, obliczania obrotu (jako kluczowego zagadnienia, od którego zależy obowiązek zgłoszenia) oraz nowych regulacji antymonopolowych.
Praktyka Lech Najbauera skupia się na dwóch głównych obszarach:

(a) doradztwo regulacyjne obejmujące występowanie przed organami antymonopolowymi
w sprawach zgłoszeń zamiaru koncentracji oraz monitorowanie procesu udzielania zezwoleń na koncentracje, zarówno w odniesieniu do projektów krajowych jak i zagranicznych;

(b) analiza prawna przedsięwzięć i projektów, struktur i planów działalności klientów, analiza zagadnień transakcyjnych związanych z prawem konkurencji oraz doradztwo i reprezentowanie klientów w postępowaniu wyjaśniającym lub antymonopolowym.

Ad (a):
 • szereg zgłoszeń zamiaru koncentracji oraz uzyskanie zgód na koncentracje polegające na przejęciu kontroli nad polskimi przedsiębiorcami z branży hutniczej przez Szwedzką grupę (przemysł metalowy);
 • doradztwo, dokonanie zgłoszenia oraz uzyskanie zgody na nabycie grupy przedsiębiorców działających w przemyśle chemicznym dla potrzeb górnictwa przez międzynarodową grupę (przemysł budowlany i chemiczny);
 • analiza, dokonanie zgłoszenia oraz uzyskanie zgody polskiego organu oraz Komisji Europejskiej na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy (joint-venture) przez producentów tektury i opakowań (przemysł papierniczy);
 • dokonanie zgłoszenia oraz uzyskanie zgody na przejęcie kontroli nad polskim operatorem płatnej autostrady przez włoski koncern drogowy (przemysł drogowy);
 • dokonanie zgłoszenia oraz uzyskanie zgody na przejęcie kontroli nad polskim producentem sprzętu lotniczego przez międzynarodowy holding (przemysł lotniczy);
 • dokonanie zgłoszenia oraz uzyskanie zgody na przejęcie kontroli nad polskim doradcą finansowym przez międzynarodowy fundusz typu private equity (usługi bankowe i doradcze);
 • zgłoszenie zamiaru koncentracji oraz uzyskanie zgody na przejecie kontroli nad polską publiczną spółką zajmującą się dostarczaniem sprzętu komputerowego przez inną polską publiczną spółkę komputerową (przemysł komputerowy);
 • zgłoszenie zamiaru koncentracji oraz uzyskanie zgody na nabycie grupy europejskich spółek zajmujących się produkcją i usługami związanymi z żywnością, przez amerykańską grupę (przemysł spożywczy);
 • zgłoszenie zamiaru koncentracji oraz uzyskanie zgody na przejęcie kontroli przez największą polską spółkę energetyczną, działającą wspólnie ze swoim partnerem, nad dwoma zespołami farm wiatrowych nabywanymi od różnych sprzedawców (przemysł energetyczny) oraz
 • zgłoszenie zamiaru koncentracji oraz uzyskanie zgody na przejęcie bezpośredniej i pośredniej kontroli przez francuską grupę specjalizującą się w usługach typu „facility management” nad częścią konkurencyjnej działalności prowadzonej przez inną międzynarodową grupę w Polsce (usługi facility management).

Ad (b):

 • analiza skutków antymonopolowych treści umów świadczenia usług, które miała zawrzeć jedna a największych polskich spółek transportu kolejowego z polskimi rafineriami;
 • analiza potencjalnych ryzyk na zlecenie szeregu międzynarodowych klientów aktywnych w branży spożywczej oraz w innych gałęziach przemysłu;
 • reprezentowanie producenta wind przed polskim organem antymonopolowym podczas badania polskiego rynku wind i schodów ruchomych;
 • doradztwo na rzecz drugiego co do wielkości producenta okien dachowych w Europie w związku ze sporem z dominantem rynkowym na podstawie ówczesnych Artykułu 81 oraz Artykułu 82 Traktatu Europejskiego;
 • przeprowadzenie audytu zgodności z prawem konkurencji w polskich spółkach zależnych międzynarodowego holdingu działającego na rzecz górnictwa;
 • doradztwo na rzecz największej polskiej spółki sprzedającej gaz w butlach oraz w hurcie w związku z planowaną koncentracją i związanym z tym postępowaniem;
 • doradztwo na rzecz największego w Polsce dystrybutora wody pitnej w związku z planowanym nabyciem i związanym z tym postępowaniem;
 • reprezentowanie producenta smartfonów podczas postepowania wyjaśniającego prowadzonego przez polski organ ochrony konkurencji;
 • doradztwo na rzecz międzynarodowej grupy spółek działających w branży chemicznej w związku z wnioskiem leniency;
 • reprezentowanie, wspólnie z lokalną kancelarią prawną, klienta w postępowaniu wyjaśniającym i antymonopolowym, a także na etapie postępowania sądowego, w związku z zarzutami naruszenia przepisów o ochronie konkurencji oraz
 • doradztwo na rzecz polskiego przedsiębiorcy z branży logistycznej i transportowej w trakcie nabywania polskiego przedsiębiorcy kolejowego w związku z kwestiami związanymi z zakazem konkurencji oraz wyłącznościa.

Doświadczenie Dodatkowe

 • doradztwo krajowej spółce z branży gier losowych i zakładów w kwestiach korporacyjnych;
 • doradztwo na rzecz dużej spółki deweloperskiej w kwestiach bankowych;
 • reprezentowanie producenta żywności w transakcji z bankiem;
 • reprezentowanie akcjonariuszy domu maklerskiego w transakcji sprzedaży należących do nich akcji;
 • reprezentowanie międzynarodowego koncernu farmaceutycznego w projekcie przejęcia innego przedsiębiorcy;
 • doradztwo na rzecz sprzedawców udziałów lub akcji w różnych branżach, w tym ochrony zdrowia, telekomunikacji, dostaw sprzętu elektronicznego;
 • doradztwo na rzecz dostawcy urządzeń chłodniczych w odniesieniu do szeregu zagadnień handlowych, korporacyjnych i ochrony konkurencji;
 • doradztwo na rzecz dużego międzynarodowego przedsiębiorstwa z branży opakowań w sprawach zgodności wewnętrznych procedur z przepisami;
 • doradztwo na rzecz operatora centrum handlowego w różnych sprawach z zakresu prawa handlowego;
 • doradztwo na rzecz największej polskiej grupy energetycznej w dwóch transakcjach nabycia zespołów farm wiatrowych;
 • doradztwo na rzecz operatora kin wieloekranowych w związku z umową z właścicielem nieruchomości oraz
 • doradztwo na rzecz międzynarodowej grupy hotelarskiej w transakcji finansowania i refinansowania inwestycji.