• Share
 • Email
 • Print

dr Wojciech Sadowski

Partner
+48.22.653.4201
Fax +48.22.653.4250

Dr Wojciech Sadowski jest adwokatem, członkiem Zespołu Rozwiązywania Sporów warszawskiego biura K&L Gates oraz globalnej praktyki arbitrażu międzynarodowego tej kancelarii. Koncentruje się na sprawach z elementem międzynarodowym lub transgranicznym.

Dr Wojciech Sadowski posiada bogate doświadczenie w postępowaniach arbitrażowych prowadzonych na podstawie traktatów o popieraniu i ochronie inwestycji. W ramach międzynarodowej praktyki K&L Gates doradza w tym zakresie zarówno inwestorom, jak i państwom.

Dr Wojciech Sadowski jest również zaangażowany, jako pełnomocnik albo arbiter, w sprawy arbitrażowe o charakterze handlowym. Reprezentuje również klientów w sprawach cywilnych i gospodarczych przed sądami. Posiada doświadczenie w zakresie m.in. sporów budowlanych, infrastrukturalnych, dotyczących nieruchomości, finansów, własności intelektualnej, sektora energetycznego, telekomunikacyjnego, wydobywczego, farmaceutycznego, outsourcingu, sieci handlowych, porozumień akcjonariuszy lub wspólników oraz czynów nieuczciwej konkurencji.

Wojciech Sadowski jest doktorem nauk prawnych, autorem i współautorem ponad 30 publikacji z zakresu rozwiązywania sporów międzynarodowych i transgranicznych. Od 2008 r. jest stale rekomendowany jako jeden z wiodących prawników z zakresu rozwiązywania sporów w Polsce.

Rankingi/Wyróżnienia (m.in.)

 • Who’s Who Legal, Arbitraż Międzynarodowy, 2015-2016
 • Best Lawyers, Arbitration, Arbitraż i spory sądowe – Polska: 2009-2015
 • Chambers Europe, Rozstrzyganie sporów – Polska: 2016 (Band 2); 2015 (Band 2); 2014 (Band 2); 2013 (Band 2); 2012 (Band 2); 2011 (Band 3); 2010 (Band 3); 2009 (up & coming); 2008 (up & coming)
 • Chambers Europe, Rozstrzyganie sporów - Most in Demand Arbitrators: 2014 (Band 3)
 • Chambers Global, Rozstrzyganie sporów - Polska: 2016 (Band 2); 2015 (Band 2); 2014 (Band 2); 2013 (Band 2); 2012 (Band 2); 2011 (Band 3); 2010 (Band 3); 2009 (Band 3); 2008 (up & coming)
 • The Legal 500 Europe, Middle East and Africa, Rozstrzyganie sporów – Polska: 2016-2014 (Tier 1); 2013 (Tier 2); 2012 (Tier 3); 2011 (Tier 3); 2010 (Tier 2); 2009 (Tier 3)
 • Experts Guide, Commercial Arbitration, 2014-2016

Działalność Zawodowa/Społeczna

 • Członek Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego
 • Członek Polskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego
 • Club Español del Arbitraje, Prezes Sekcji Polsko-Ukraińskiej

Publikacje

 • Sadowski W., Komentarz do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 września 2002 r. (SK 35/01), Monitor Prawniczy z 2002 r., Nr 20, s. 916.
 • Karwowski R., Sadowski W., Zapomniane przepisy. Doręczenia zastępcze w sprawach z elementem międzynarodowym, Rzeczpospolita z 10 lutego 2004 r., s. C 3.
 • Sadowski W., Odpowiedzialność odszkodowawcza państw członkowskich UE za orzeczenia sądów krajowych naruszające prawo wspólnotowe, PiP 2004, Nr 12, s. 76-88.
 • Sadowski W., Taborowski M., Współpraca sądowa w sprawach cywilnych, [w:] J. Barcz [red.], Prawo Unii Europejskiej, Warszawa 2005, s. 841 i n.
 • Sadowski W., Zabezpieczenie kosztów postępowania w arbitrażu handlowym, Kwartalnik Prawa Prywatnego, Nr 4/2005, s. 1135 i n.
 • Sadowski W., Współpraca w sprawach karnych w Unii Europejskiej a prawo do obrony w postępowaniu karnym, Przegląd Prawa Europejskiego - Nr 3/4 (21/22) 2005, s. 38-46.
 • Sadowski W. Co-operation in criminal matters in the European Union and the right of defence in criminal proceedings, opubl. w czasopiśmie elektronicznym “Perspectives Internationales et Européennes No. 2.  http://revel.unice.fr/pie/document.html?id=291&format=print.
 • Sadowski W., Prowspólnotowa wykładnia prawa polskiego a kontrola legalności działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne – glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 21.11.2005, Europejski Przegląd Sądowy 2006, Nr 4, s. 48-53.
 • Sadowski W., Kaucja aktoryczna – potrzeba nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, Europejski Przegląd Sądowy 2006, Nr 10, s. 17-28.
 • Sadowski W., Granice odpowiedzialności odszkodowawczej państw członkowskich za orzeczenia sądów – glosa do wyroku ETS z 13.06.2006 w sprawie C-173/03 Traghetti del Mediterraneo, Europejski Przegląd Sądowy 2006, Nr 11, s. 41-51.
 • Taborowski M., Sadowski W., Europejski Tytuł Egzekucyjny dla roszczeń bezspornych, [w:] W. Czapliński [red.] Prawo w XXI wieku. Księga pamiątkowa 50-lecia Instytutu Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2006, s. 931-964.
 • Kordasiewicz B., Sadowski W., Postępowanie w sprawach o uznanie i stwierdzenie wykonalności orzeczeń sądów polubownych w Polsce. Uwagi na tle nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, Kwartalnik Prawa Prywatnego, Nr 2/2007, s. 525-560.
 • Sadowski W., Forum shopping a jurysdykcja wyłączna w rozporządzeniu Nr 44/2001 (Bruksela I), [w:] W. Czapliński, A. Wrobel [red.], Współpraca sądowa w sprawach cywilnych i karnych, Beck 2007, s. 100-132.
 • Sadowski W., Taborowski M., Wybrane problemy stosowania rozporządzenia Nr 805/2004 w sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych, [w:] W. Czapliński, A. Wrobel [red.], Współpraca sądowa w sprawach cywilnych i karnych, Beck 2007, s. 133-186.
 • Wróbel A. (red.),  Kowalik-Bańczyk K. (red.),  Szwarc-Kuczer M. (red.), Domańska M.,  Łacny J., Sadowski W., Taborowski M., Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy. Tom II. Zasady - Orzecznictwo - Piśmiennictwo, Wolters Kluwer Polska 2007, s. 23-140.
 • Sadowski W., Ogłoszenie upadłości a zapis na sąd polubowny – Uwagi krytyczne na tle ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, ADR Arbitraż i Mediacja 2008, nr 4, s. 153-180.
 • Sadowski W., Upadłość w międzynarodowym arbitrażu handlowym – aspekty praktyczne, Biuletyn Arbitrażowy nr 10, kwiecień 2009, s. 62-81
 • Sadowski W., Sądowa kontrola wyroków arbitrażowych w sporach inwestycyjnych, ADR Arbitraż i Mediacja 2009, nr 2, s. 35-42.
 • Sadowski W., Taborowski M., Współpraca sądowa w sprawach cywilnych, Warszawa 2009, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, s. 320.
 • Sadowski W., Komentarz do Art. 296-299 TWE (w:) A. Wróbel (red.) Traktat Ustanawiający Wspólnotę Europejską. Komentarz. Tom III. Wolters Kluwer 2010.
 • Sadowski W., Grzelak A., Polska w europejskiej przestrzeni prawnej, Sprawy Międzynarodowe, Warszawa 2 (LXIII) 2010, s. 103-119.
 • Sadowski W., Sąd polubowny jako sąd prawa Unii Europejskiej, Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, Warszawa 2010, s. 68-84.
 • Sadowski W., Wpływ postępowania upadłościowego w Polsce na postępowania arbitrażowe prowadzone za granicą: uwagi na kanwie sprawy Elektrimu; Effect of Bankruptcy Proceedings in Poland on Arbitration Proceedings Conducted Abroad: Remarks based on the Elektrim case e-Przegląd Arbitrażowy, e-Arbitration Review (wydawnictwo dwujęzyczne); Sąd Arbitrażowy „Lewiatan” 2010, Nr 2, s. 5-20, Warszawa.
 • Sadowski, W., The Changing Face of Arbitration in Poland, GlobalArbitrationReview, The European and Middle Eastern Arbitration Review 2011, 2010, London.
 • Sadowski W., Zapewnienie skuteczności wyroków trybunałów arbitrażowych w sporach inwestycyjnych, [w:] A. Wróbel (red.), Zapewnienie efektywności orzeczeń sądów międzynarodowych w polskim porządku prawnym, WoltersKluwer 2011, s.923-954.
 • Morek R., Sadowski W., Recognition and Enforcement of Arbitral Awards in Poland [w:] Arbitration in Poland, Warszawa, 2011; s. 125-140.
 • Sadowski W., Taborowski M., Współpraca sądowa w sprawach cywilnych i handlowych, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Wyd. 2, Warszawa 2011, ss. 309.
 • Sadowski W., Yukos and Contributory Fault, Transnational Dispute Management 2014 (advance publication), opublikowany 6 października 2014;
 • Sadowski W., Wętrys E., Zapis na sąd polubowny w umowie głównej a roszczenia pozakontraktowe związane z tą umową, e-Przegląd Arbitrażowy, nr 3-4 (18-19/2014), s. 6.
 • W. Sadowski, No Taxation Without Arbitration? Jurisdiction of Investment Treaty Tribunals over Tax Measures in the Aftermath of Yukos,opublikowane w B. Gessel r(ed.), The Challenges And the Future of Commercial and Investment Arbitration. Liber Amicorum Professor Jerzy Rajski, Warszawa 2015, s. 483-516;
ArbitraŻ  inwestycyjny
 • Pełnomocnik Rzeczypospolitej Polskiej w postępowaniu arbitrażowym z powództwa Eureko B.V., dotyczącym prywatyzacji PZU S.A.
 • Pełnomocnik środkowoeuropejskiego państwa w postępowaniu arbitrażowym z powództwa hiszpańskich inwestorów, dotyczącym cofnięcia zwolnienia podatkowego.
 • Pełnomocnik środkowoeuropejskiego państwa w postępowaniu arbitrażowym z powództwa dwóch luksemburskich spółek, dotyczącym działań nadzorczych wobec banku komercyjnego.
 • Pełnomocnik Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie David Minnotte i Robert Lewis przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej (sprawa ICSID Nr ARB(AF)/10/1), dotyczącej inwestycji w sektorze farmaceutycznym.
 • Pełnomocnik Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie Vincent J. Ryan, Schooner Capital LLC et al. przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej (sprawa ICSID Nr ARB(AF)/11/3), dotyczącej inwestycji w branży tłuszczy roślinnych.
 • Pełnomocnik środkowoeuropejskiego państwa w postępowaniu arbitrażowym z powództwa holenderskich inwestorów dotyczącym zmiany regulacji sektorowych w branży rozrywkowej.
 • Pełnomocnik środkowoeuropejskiego państwa w postępowaniu arbitrażowym z powództwa luksemburskich inwestorów dotyczącym inwestycji w spółkę z branży nieruchomościowej.
 • Pełnomocnik Corona Materials LLC w sprawie Corona Materials LLC przeciwko Dominikanie (sprawa ICSID Nr ARB(AF)/14/3), dotyczącej inwestycji w branży wydobywczej.
 • Reprezentował inwestorów w sprawie Marion i Reinhard Unglaube przeciwko Kostaryce (sprawa ICSID Nr ARB/08/1 oraz ARB/09/20), dotyczącej wywłaszczenia inwestycji w celu związanym z ochroną środowiska.
 • Doradca środkowoeuropejskiego państwa w sporze z inwestorami kanadyjskimi i amerykańskimi wynikłym z projektu rozbudowy terminala portu morskiego.
 • Doradca międzynarodowej spółki z branży wydobywczej w zakresie roszczeń traktatowych przeciwko środkowoeuropejskiemu państwu w związku z projektem budowy kopalni .
 • Doradca amerykańskiej spółki z branży technologicznej w zakresie roszczeń traktatowych przeciwko południowoeuropejskiemu państwu w związku z niewykonaniem umowy koncesyjnej.
Arbitraż handlowy
 • Przewodniczący Zespołu Orzekającego w sporze pomiędzy dwiema spółkami o zapłatę czynszu z umowy najmu lokalu komercyjnego.
 • Arbiter w sporze pomiędzy polską i niemiecką spółką związanym z dostawą linii technologicznej.
 • Arbiter w sporze pomiędzy spółką cypryjską a polskimi osobami fizycznymi wynikającym z transakcji nabycia udziałów w spółce.
 • Arbiter w dwóch sprawach dotyczących rzekomych czynów nieuczciwej konkurencji w branży handlowej.
 • Pełnomocnik amerykańskiego dostawcy technologii skanowania ładunków przeciwko jednemu z państw bałkańskich w postępowaniu według regulaminu ICC dotyczącym niewykonania umowy koncesyjnej.
 • Pełnomocnik organizacji międzynarodowej w postępowaniu arbitrażowym w Polsce dotyczącym najmu nieruchomości.
 • Pełnomocnik międzynarodowej sieci handlowej w postępowaniu arbitrażowym dotyczącym naruszenia umowy franchisingowej.
 • Pełnomocnik międzynarodowego producenta towarów konsumpcyjnych w postępowaniu arbitrażowym ICC przeciwko spółce luksemburskiej, w sporze wynikającym z umowy joint venture.
 • Pełnomocnik międzynarodowej spółki telekomunikacyjnej w postępowaniu arbitrażowym według regulaminu VIAC, w sporze dotyczącym nabycia akcji operatora sieci telefonii komórkowej.
 • Pełnomocnik spółki z branży budowlanej w postępowaniu arbitrażowym ICC dotyczącym rozliczenia umowy konsorcjum związanej z projektem rozbudowy oczyszczalni ścieków.
 • Pełnomocnik operatora portu morskiego w postępowaniu arbitrażowym dotyczącym rozwiązania i rozliczenia umowy dzierżawy.
 • Pełnomocnik polskiej spółki z branży odzieżowej w postępowaniu arbitrażowym przeciwko międzynarodowej spółce prowadzącej centrum handlowe, w sporze wynikającym z umowy najmu komercyjnego.
 • Pełnomocnik międzynarodowej spółki dystrybucyjnej z branży filmowej, w sporze z operatorem kin dotyczącym opłat licencyjnych.
 • Doradca polskiej spółki prowadzącej hotel w postępowaniu arbitrażowym wg regulaminu VIAC przeciwko szwedzkiej i polskiej spółce w sporze wynikającym z umowy o remont hotelu.
 • Pełnomocnik polskiego właściciela nieruchomości w postępowaniu arbitrażowym przeciwko międzynarodowemu bankowi wynikającym z umowy najmu komercyjnego.
 • Pełnomocnik portugalskiej spółki w postępowaniu arbitrażowym wg regulaminu UNCITRAL wynikającym z umowy o budowę drogi ekspresowej.
 • Pełnomocnik niemieckiej spółki budowlanej w sporze arbitrażowym z inwestorem wynikającym z umowy o roboty budowlane wg tzw. Czerwonej Książki FIDIC.
 • Pełnomocnik stowarzyszenia organizującego znany festiwal filmowy w postępowaniu arbitrażowym ad hoc przeciwko polskiemu miastu, w sporze wynikającym z umowy o współpracy.
 • Pełnomocnik polskiej spółki budowlanej w postępowaniu arbitrażowym dotyczącym sporu wynikającego z kontraktu FIDIC o budowę dużego centrum handlowego.
 • Pełnomocnik włoskiej spółki zajmującej się dostawą linii technologicznych dla przemysłu w postępowaniu arbitrażowym ICC przeciwko polskiemu odbiorcy.
 • Pełnomocnik dostawcy rozwiązań IT w postępowaniu arbitrażowym przeciwko polskiej spółce ubezpieczeniowej.
 • Pełnomocnik polskiej spółki z branży budowlanej w dwóch postępowaniach arbitrażowych według Regulaminu ICC w sporze ze spółką macedońską, dotyczącym rozliczenia umowy joint venture.
 • Pełnomocnik polskiej spółki z branży wydobywczej w sporze z konsorcjum spółek z Hiszpanii i Polski dotyczącym umowy o roboty budowlane.
 • Pełnomocnik polskiej spółki z branży energetycznej w sporze z hiszpańską spółka, dotyczącym wykonania umowy pod klucz.
 • Reprezentował strony w postępowaniach przed sądami państwowymi w licznych postępowaniach dotyczących wniosków o zabezpieczenie roszczeń, wykonanie orzeczeń oraz skarg o uchylenie wyroków arbitrażowych.
spory sądowe
 • Pełnomocnik polskiej spółki inżynieryjnej w sporze dotyczącym rozliczenia umowy o budowę rurociągu naftowego.
 • Pełnomocnik portugalskich spółek budowlanych w sporze wynikającym z kontraktu FIDIC na budowę trasy ekspresowej w południowo-wschodniej Polsce.
 • Pełnomocnik ośmiu funduszy inwestycyjnych oraz prywatnych inwestorów w precedensowym sporze przed polskimi sądami dotyczącym wykładni i stosowania przepisów ustawy o funduszach inwestycyjnych.
 • Pełnomocnik producenta wkładek biometrycznych w sporze z konkurentem dotyczącym unieważnienia przetargu.
 • Pełnomocnik angielskiej spółki w sporze z polskim dystrybutorem wynikającym z ramowej umowy licencyjnej.
 • Pełnomocnik międzynarodowego dystrybutora filmów w sporze z instytucją publiczną dotyczącym skuteczności umowy licencyjnej.
 • Doradca producenta alkohol w sporze z konkurentem dotyczącym wprowadzającego w błąd opakowania.
 • Pełnomocnik operatora centrum handlowego w sporze z niepłacącym i niewypłacalnym najemcą powierzchni użytkowej.
 • Doradca włoskiej spółce z branży budowlanej w sporze z instytucją państwową dotyczącym ważności strategicznej uchwały podjętej przez zgromadzenie akcjonariuszy.
 • Pełnomocnik największego w Europie operatora żeglugi śródlądowej w serii postępowań dotyczących ochrony dobrego imienia.
 • Pełnomocnik polskiego banku w sporze o odzyskanie należności z tytułu umowy kredytowej, przeciwko kredytobiorcy i jego akcjonariuszowi.
 • Pełnomocnik polskiego dystrybutora narzędzi w sporze z amerykańskim producentem na tle nieuczciwych praktyk rynkowych.
 • Doradca polskiej spółce w sporze z międzynarodowym bankiem wynikającym z transakcji walutowej.
 • Pełnomocnik Ministra Spraw Zagranicznych RP przed Trybunałem Konstytucyjnym w sporze dotyczącym konstytucjonalności polsko-amerykańskiego traktatu o ekstradycji.
 • Pełnomocnik polskiej spółki z branży energetycznej w sporze z konsorcjum spółek z Bułgarii i Stanów Zjednoczonych wynikającym z umowy o świadczenie usług z zakresu badania uwarunkowań środowiskowych.
 • Pełnomocnik spółki z branży transportu kolejowego w kilku procesach z inną spółką transportową oraz zarządcą infrastruktury kolejowej dotyczących konsekwencji katastrofy kolejowej.
 • Obrońca w postępowaniach karno-gospodarczych w Polsce.