• Share
 • Email
 • Print

Marcin Trepka

Counsel
+48.22.653.4214
Fax +48.22.653.4250
Marcin Trepka jest członkiem globalnej praktyki prawa konkurencji w K&L Gates. Kieruje zespołem prawa konkurencji w Warszawie.

Specjalizuje się w polskim oraz europejskim prawie konkurencji, w tym w zakresie porozumień ograniczających konkurencję, nadużywania pozycji dominującej przez duże przedsiębiorstwa sieciowe, kontroli koncentracji przedsiębiorców oraz pomocy publicznej. Jest również znany ze swojej pracy w zakresie prawa konsumenckiego w szczególności z prowadzenia postępowań sądowych w sprawach konsumenckich oraz doradzania w złożonych sprawach przestrzegania przepisów konsumenckich. Reprezentuje klientów w postępowaniach przed organami ochrony konkurencji oraz sądami powszechnymi.

Marcin ponadto aktywnie przyczynia się do rozwoju międzynarodowej polityki prawa konkurencji, pełniąc funkcje współkierującego międzynarodową grupą ds. karteli i leniency w Komisji Konkurencji ICC w Paryżu, Wice-Przewodniczącego Komisji Konkurencji w Polsce oraz delegata Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji (Non-Governmental Advisor) do Międzynarodowej Sieci Konkurencji (ICN).

Marcin jest rekomendowany w międzynarodowych rankingach prawniczych Legal500 and Chambers Europe, jako "bardzo pragmatyczny, skoncentrowany na celu oraz entuzjastyczny" Źródła dodają: "Umie słuchać i wyjaśnić rzeczy w sposób zrozumiały dla klienta."

Rankingi/Wyróżnienia (m.in.)

 • Wyróżnienie w rankingu Chambers Europe 2016 w kategorii Prawo Konkurencji: "bardzo pragmatyczny, skoncentrowany na celu oraz entuzjastyczny" źródła dodają: "Umie słuchać i wyjaśnić rzeczy w sposób zrozumiały dla klienta."
 • Wyróżnienie w rankingu Legal500 2014-2016 w kategorii Prawo Konkurencji (Tier 3): „Marcin Trepka jest przyjazny i kompetentny”.
 • Wyróżnienie w rankingu Chambers Europe (2013) w kategorii Energetyka i Zasoby Naturalne. Marcin Trepka "cieszy się coraz większą renomą w dziedzinie energetyki wiatrowej" i "dużym uznaniem klientów."

Działalność Zawodowa/Społeczna

 • Współkierujący międzynarodową strategiczną grupą ds. karteli i leniency Komisji Konkurencji ICC w Paryżu (Cartels and Leniency Task Force), 2015 - obecnie
 • Wiceprzewodniczący Komisji Konkurencji ICC w Polsce, 2013 - obecnie

Wystąpienia/Prezentacje

Prawo Konkurencji
 • Kartele: wymiana informacji oraz procedura leniency” udział w panelu podczas międzynarodowych warsztatów Prezesa UOKIK towarzyszących spotkaniu Grupy Roboczej Europejskiej Sieci Konkurencji ds. Karteli, 25 października 2016 r.
 • Przestrzeganie i egzekwowanie przepisów antymonopolowych w regionie Azji Południowo-Wschodniej” prelegent podczas 8-mej dorocznej debaty ICC „Roundtable on Competition Policy” w Singapurze 26 kwietnia 2016 r.
 • Marcin jest stałym prelegentem seminariów organizowanych przez K&L Gates w ramach programu “Śniadania z prawem konkurencji”, w tym ostatnio o następującej tematyce: „Nowe przepisy konsumenckie - jak skutecznie zarządzić ryzykiem naruszenia nowych regulacji?” 30 czerwca 2016 r., „Odpowiedzialność finansowa kadry menedżerskiej za naruszenia prawa konkurencji - jak żyć w nowej rzeczywistości?" 18 marca, 2015 r.; “Nie taki UOKiK straszny jak… kontroluje! Co warto wiedzieć o kontroli organów antymonopolowych?” 22 maja, 2015 r. oraz “Jak zbudować skuteczny program zgodności z prawem konkurencji?”, 25 czerwca, 2015 r. i wielu innych.
 • „Znowelizowane prawo konkurencji a jego zakres oddziaływania na praktyki branży nieruchomości i usług deweloperskich” warsztat dla deweloperów i wykonawców budowlanych (MMC Conferences), Warszawa, 23 listopada 2015 r.
 • „Cienka cenowa linia” panelista w debacie ekspertów Harvard Business Review Polska poświęconej zmowom cenowym i konkurencji, Maj 2015
 • „Jak przygotować się na kontrolę organu antymonopolowego oraz KNF”, warsztaty prowadzone w ramach projektu „Ryzyko operacyjne & Compliance, Warszawa 10-11 kwietnia 2014 r.”
 • „Jak radzić sobie z zalewem regulacji. Compliance w praktyce”, warsztaty z budowania skutecznej polityki zgodności z prawem konkurencji w instytucji finansowej prowadzone w ramach V Kongresu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, Jachranka 4-5 marca 2014 r.
 • „Budowanie i wdrażanie polityki zgodności z prawem konkurencji w instytucjach finansowych”, warsztaty dla przedstawicieli banków oraz ubezpieczycieli, Warszawa 10-11 lutego 2014 r.
 • „Kontrola organów antymonopolowych w Twoim przedsiębiorstwie”, szkolenie dla kadr zarządzających, managerów oraz członków departamentów bezpieczeństwa w ramach sympozjum pt. „Wykrywanie nadużyć i identyfikacja ryzyka w przedsiębiorstwie”, Warszawa 20-21 maja 2013 r.

Prawo Konkurencji

Praktyki ograniczające konkurencję, kartele, postępowania sporne

 • Doradztwo na rzecz wiodącego polskiego producenta cementu w postępowaniu antymonopolowym w największej dotychczas sprawie kartelowej w Polsce (łączna suma kar nałożonych ponad 400 mln zł).
 • Doradztwo na rzecz wiodącego producenta artykułów chemii budowlanej do przemysłu górniczego w precedensowym postępowaniu antymonopolowym zarzucającym zmowę przetargową.
 • Doradztwo na rzecz wiodącego dystrybutora rowerów oraz akcesoriów rowerowych w Polsce w postępowaniu antymonopolowym zarzucającym udział w zmowie cenowej (sprawa wygrana w Sądzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów).
 • Doradztwo na rzecz dystrybutora sprzętu sportów zimowych w postępowaniu antymonopolowym zarzucającym zmowę cenową.
 • Doradztwo na rzecz wiodącego inwestora energetyki odnawialnej w precedensowym postępowaniu sądowym, w zakresie prywatnego wdrażania prawa konkurencji, przeciwko operatorowi systemu elektroenergetycznego o nadużywanie pozycji dominującej na rynku energetycznym.
 • Doradztwo na rzecz nowatorskich marek mody z branży odzieżowej oraz obuwniczej w zakresie zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz przeciwdziałania nieuczciwym praktykom rynkowym oraz tworzenia polityki cenowej.

Zgodność z prawem konkurencji (compliance)

 • Doradztwo wiodącej instytucji ubezpieczeniowej w Polsce w przygotowaniu i wdrożeniu kompleksowego programu zgodności z prawem konkurencji.
 • Doradztwo na rzecz wiodących spółek działających na rynku farmaceutycznym w Polsce w przygotowaniu oraz wdrożeniu programów zgodności z prawem konkurencji.
 • Doradztwo na rzecz wiodącego producenta produktów spożywczych w Polsce w przygotowaniu oraz wdrożeniu programu zgodności z prawem konkurencji.
 • Doradztwo na rzecz spółek obrotu energii elektrycznej w zakresie zgodności stosowanej polityki cenowej z prawem konkurencji, porozumień ograniczających konkurencję oraz z nadużywaniem pozycji dominującej.

Zgłoszenia koncentracji

 • Doradztwo na rzecz wiodącego światowego dostawcy produktów i usług opieki zdrowotnej do placówek stomatologicznych, weterynaryjnych oraz służby zdrowia w postępowaniu przez Prezesem UOKiK o uzyskanie zgody na przejęcie wiodącego dystrybutora produktów stomatologicznych w Polsce (zgoda bezwarunkowa).
 • Doradztwo na rzecz francuskiej grupy kapitałowej w kilku postępowaniach antymonopolowych przed Prezesem UOKIK o uzyskanie zgody na przejęcie spółek z sektora usług porządkowo czystościowych (facility management) w Polsce (zgody bezwarunkowe).
 • Doradztwo na rzecz prywatnego funduszu inwestycyjnego w kilku postępowaniach antymonopolowych przed Prezesem UOKIK o uzyskanie zgód na przejęcie pełnej kontroli nad przedsiębiorcami w Polsce i Luksemburgu (zgody bezwarunkowe).
 • Doradztwo na rzecz wiodącej skandynawskiej instytucji finansowej przy sprzedaży aktywów w Polsce w zakresie prawa konkurencji, w tym w toku postępowania antymonopolowego o uzyskanie zgody na przejęcie tych aktywów przez kupującego.

Prawo konsumenckie

 • Doradztwo na rzecz wiodącej instytucji pożyczkowej w zakresie wprowadzenia nowych form płatności odroczonej on-line na rynku polskim, w tym ich zgodności z prawem konsumenckim. 
 • Doradztwo wiodącej instytucji ubezpieczeniowej w Polsce w przygotowaniu i wdrożeniu kompleksowego programu zgodności z prawem konsumenckim, w zakresie m.in. zgodności oferowanych produktów finansowych z prawem konsumenckim, w tym ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK), a także organizacji i planowania sprzedaży produktów przeznaczonych dla konsumentów, ich reklamy oraz innych kwestii związanych z zawieraniem umów z konsumentami.
 • Zakończona sukcesem obrona dynamicznie rozwijającej się marki odzieżowej w Polsce w ponad 30 postępowaniach sądowych przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Sądem Apelacyjnym o naruszenie interesów konsumentów, niedozwolonych postanowień umownych.
 • Zakończona sukcesem obrona dynamicznie rozwijającej się marki obuwniczej w Polsce w postępowaniu sądowym przed Sądem Najwyższym, w precedensowej sprawie dotyczącej niedozwolonych postanowień umownych.
 • Doradztwo na rzecz klienta w opracowaniu i wdrożeniu programu lojalnościowego przeznaczonego dla klientów (konsumentów) przedsiębiorców z sektora energetycznego, w tym w zakresie zgodności z przepisami prawa ochrony konsumentów.
 • Doradztwo na rzecz wiodącego banku polskiego w kwestii zgodności wzorców umów, w tym kredytu konsumenckiego i regulaminów z przepisami prawa ochrony konsumentów na rynku finansowym.

Pomoc publiczna

 • Doradztwo na rzecz wiodącej grupy energetycznej w Polsce w sprawach pomocy publicznej w sektorze wydobywczym w zakresie planowanych inwestycji realizujących polityczny plan restrukturyzacji polskiego górnictwa.
 •  Doradztwo na rzecz Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej w zakresie zgodności systemu wsparcia energii odnawialnej w Polsce w postaci zielonych certyfikatów z europejskimi przepisami o pomocy publicznej.

Energetyka

 • Doradztwo na rzecz PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. w największej dotychczas transakcji nabycia portfela działających elektrowni wiatrowych w Polsce o łącznej mocy 140 MW.
 • Doradztwo na rzecz inwestorów w związku z realizacją projektów morskich farm wiatrowych (offshore) w Polsce o łącznej mocy przekraczającej 2000 MW, w tym ubieganiu się o pozwolenie na lokalizację farm wiatrowych w Polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej.
 • Doradztwo na rzecz kopalni węgla kamiennego w negocjacjach umowy długoterminowej na dostawę węgla o wartości ok.2,5 mln Euro dla dwóch bloków energetycznych o mocy od 780 MW do 1050 MW każdy.
 • Doradztwo na rzecz międzynarodowego przedsiębiorstwa energetycznego działającego na rynku polskim w kwestiach regulacyjnych związanych z procesem inwestycyjnym budowy elektrowni opalanej gazem o mocy przyłączeniowej przekraczającej 1000 MW.
 • Reprezentowanie spółek obrotu energią elektryczną oraz wytwórców energii elektrycznej w postępowaniach sądowych przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawach o nałożenie kary pieniężnej za niewykonanie obowiązku zakupu energii ze źródeł odnawialnych („zielone certyfikaty”) oraz z kogeneracji („czerwone certyfikaty”).
 • Doradztwo na rzecz inwestorów w sporach przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki w sprawach dotyczących odmowy przyłączenia farm wiatrowych do sieci oraz obowiązku utrzymywania rezerw paliwowych przez wytwórców energii.