• Share
 • Email
 • Print

Polska jest nazywana największym placem budowy w Europie. Miano to zawdzięcza inwestycjom infrastrukturalnym finansowanym z funduszy unijnych. W ciągu ostatnich kilkunastu lat doradzaliśmy i wspieraliśmy wiele podmiotów w sektorze budowlanym w Europie Środkowo-Wschodniej. Posiadamy doświadczenie w pracy w różnych rodzajach projektów inwestycyjnych obejmujących m.in. budownictwo drogowe, kolejowe, energetyczne, obiekty kubaturowe, biurowce, hotele, budynki mieszkalne, obiekty przemysłowe i badawczo-rozwojowe, magazyny, rurociągi, światłowody, terminal LNG, platformę wiertniczą, farmy wiatrowe itp.

Posiadamy wyjątkową wiedzę i doświadczenie w zakresie prawa budowlanego i rozwiązywania sporów dotyczącą m.in.:

 • Kontraktów opartych na Żółtej, Czerwonej i Srebrnej Książkach FIDIC oraz innych wzorcach kontraktowych
 • Umów konsorcjum, joint-venture i innych umów o współpracy 
 • Umów z projektantami, inżynierami kontraktów, podwykonawcami i usługodawcami w zakresie realizacji kontraktów budowlanych 
 • Zamówień publicznych i partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) 
 • Innych aspektów inwestycji infrastrukturalnych, budowlanych i podobnych

Wybrane kategorie zagadnień, którymi zajmuje się Warszawskie biuro K&L Gates

 • Przygotowywanie i negocjowanie umó
 • Doradztwo i reprezentowanie klientów w związku z zamówieniami publicznymi i innymi procedurami przetargowymi
 • Wczesna ocena, doradzanie i opracowywanie roszczeń oraz obrony przed roszczeniam
 • Bieżące wsparcie w trakcie realizacji kontraktu budowlanego
 • Polecenia zmiany, roboty dodatkowe i zamienne oraz modyfikacje warunków współpracy w trakcie obowiązywania umowy
 • Roszczenia dotyczące czasu na ukończenie, kar umownych i przedłużenia terminów realizacji umowy
 • Analiza ścieżki krytycznej oraz wpływu opóźnień na harmonogram
 • Roszczenia dotyczące obniżonej produktywności i kosztów przyspieszenia robót
 • Problemy geotechniczne i niewystarczające dane dotyczące placu budowy
 • Błędy i problemy projektowe
 • Niewypłacalność, restrukturyzacja lub upadłość strony i ich wpływ na realizację inwestycji
 • Waloryzacja cen i kosztów produkcji w trakcie realizacji inwestycji na podstawie kontraktu lub ustawy
 • Zawieszenie realizacji robót, odstąpienie lub wypowiedzenie umowy i ich konsekwencje
Główne Fakty
Nasz zespół jest wymieniany w rankingach prawniczych od 2008 r. Od tego czasu rozwinęliśmy naszą praktykę i pozycję na rynku. Praktyki rozwiązywania sporów i budowlana warszawskiego biura K&L Gates są polecane we wszystkich wiodących publikacjach, w tym Chambers Global, Chambers Europe, Legal500 i Best Lawyers.
 • Czterej prawnicy z naszego zespołu zostali indywidualnie rekomendowani w publikacjach Chambers i Legal500 w dziedzinie rozwiązywania sporów. Dr Rafał Morek został indywidualnie rekomendowany zarówno w zakresie nieruchomości/budownictwa jak i rozwiązywania sporów przez Chambers Europe.
 • W 2012 r. zorganizowaliśmy pierwszą Regionalną Konferencję FIDIC w Europie Środkowo-Wschodniej.
 • Dr Rafał Morek jest członkiem zespołu ekspertów FIDIC Task Group 15, który opracowuje „Złote Zasady FIDIC” oraz jest częstym prelegentem na konferencjach dotyczących prawa budowalnego.
 • Maciej Jamka, partner zarządzający warszawskiego biura K&L Gates, jest prezesem ICC Polska. 
 • Dr Rafał Morek jest stałym arbitrem i członkiem Rady Arbitrażowej Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie (największy sad arbitrażowy w Polsce).
 • Pracujemy głównie na rzecz podmiotów prywatnych. W przeszłości nasz zespół reprezentował jednak również m.in. Rzeczpospolitą Polską w największym postępowaniu arbitrażowym w historii Polski przeciwko holenderskiej grupie ubezpieczeniowej Eureko, a także w dwóch pierwszych postępowaniach prowadzonych zgodnie z Regulaminem Arbitrażowym (Additional Facility) ICSID.

Przykładowe Doświadczenie

 • Doradztwo na rzecz Lotos Petrobaltic w związku z projektem dotyczącym wydobywania ropy naftowej ze złoża YME położonego na szelfie norweskim na Morzu Północnym.
 • Doradztwo na rzecz Saipem w zakresie budowy terminala LNG w Świnoujściu o wartości ponad 1 mld PLN.
 • Reprezentowanie polskiej spółki budowlanej w związku z rozliczeniami, wynikającymi z rozwiązania umowy na budowę rurociągu o długości 300 km, o wartości przekraczającej 300 mln USD.
 • Reprezentowanie czterech partnerów konsorcjum w sporze sądowym dotyczącym roszczeń z tytułu kontraktu drogowego o wartości przekraczającej 110 mln PLN.
 • Doradztwo na rzecz jednego z największych operatorów telekomunikacyjnych w Europie w procesach cywilnych, postępowaniach sanacyjnych i upadłościowych oraz w postępowaniu karnym, w związku z projektami dotyczącymi budowy sieci światłowodowych.
 • Reprezentowanie COVEC w związku z wieloletnimi postępowaniami sądowymi, a także w negocjacjach prowadzących do zawarcia ugody dotyczącej roszczeń o wartości ponad 250 mln USD.
 • Negocjowanie umów „pod klucz” na budowę farm wiatrowych na rzecz spółek energetycznych.
 • Doradztwo na rzecz Aldesa Construcciones w związku z umowami na budowę linii energetycznych wysokiego napięcia.
 • Reprezentowanie SIAC Construction w postępowaniach dotyczących skutków rozwiązania umowy na budowę odcinka autostrady o wartości 1,5 mld PLN.
 • Reprezentowanie Wolf Immobilien w sprawach dotyczących umowy na budowę prestiżowego budynku biurowego w Warszawie.
 • Reprezentowanie Warbud w sporze arbitrażowym ze spółką angielską w związku z rozliczeniem umowy konsorcjum utworzonego w celu modernizacji oczyszczalni ścieków, zgodnie z Czerwoną Książką FIDIC.
 • Doradztwo na rzecz i reprezentowanie spółki Trakcja PRKiI w związku z umowami na budowę dróg i linii kolejowych.
 • Reprezentowanie MSF Engenharia w postępowaniach sądowych/arbitrażowych przeciwko GDDKIA i zamawiającym komunalnym obejmujących roszczenia wynikające z umów na budowę dróg.
 • Reprezentowanie Orbis w sporze ze szwedzką spółką budowlaną i jej polską spółki zależną w toczącym się w Wiedniu postępowaniu w związku z rozliczeniem umowy o renowację hotelu.
 • Doradztwo na rzecz Exelon Energy w związku z przetargiem dotyczącym budowy pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej o mocy 3000 MW.
 • Reprezentowanie polskiej spółki budowlanej w postępowaniach arbitrażowych ICC przeciwko jej partnerowi konsorcjalnemu z Europy Południowej.
 • Doradztwo na rzecz spółki litewskiej w związku z realizacją umów o roboty budowlane w Polsce.
 • Reprezentowanie licznych hiszpańskich, niemieckich, portugalskich, włoskich i innych zagranicznych spółek w sprawach dotyczących umów o budowę dróg i linii kolejowych w Polsce.
 • Występowanie w charakterze mediatorów i arbitrów.
 • Reprezentowanie klientów w negocjacjach i postępowaniach mediacyjnych.
ImięTytułBiuroKontakt
Counsel
P +48.22.653.4266
Partner
P +48.22.653.4219
Partner
P +48.22.653.4288
Senior Associate
P +48.22.653.4265
Associate
P +48.22.653.4333